Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - لوقا

لوقا 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1و در سال پانزدهم از سلطنت طیباریوس قیصر، در وقتی که پنطیوس پیلاطس، والی یهودیه بود و هیرودیس، تیترارک جلیل وبرادرش فیلپس تیترارک ایطوریه تراخونیتس ولیسانیوس تیترارک آبلیه
2و حنا و قیافا روسای کهنه بودند، کلام خدا به یحیی ابن زکریا در بیابان نازل شده،
3به تمامی حوالی اردن آمده، به تعمیدتوبه بجهت آمرزش گناهان موعظه می‌کرد.
4چنانچه مکتوب است در صحیفه کلمات اشعیای نبی که می‌گوید: «صدای ندا کننده‌ای دربیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او راراست نمایید.
5هر وادی انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد
6و تمامی بشر نجات خدا را خواهنددید.»
7آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون می‌آمدند، گفت: «ای افعی‌زادگان، که شمارا نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟
8پس ثمرات مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست، زیرا به شما می‌گویم خدا قادر است که از این سنگها، فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند.
9و الان نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده می‌شود.»
10پس مردم از وی سوال نموده گفتند: «چه کنیم؟»
11او در جواب ایشان گفت: «هر‌که دوجامه دارد، به آنکه ندارد بدهد. و هرکه خوراک دارد نیز چنین کند.»
12و باجگیران نیز برای تعمید آمده، بدو گفتند: «ای استاد چه کنیم؟»
13بدیشان گفت: «زیادتر از آنچه مقرر است، مگیرید.»
14سپاهیان نیز از او پرسیده، گفتند: «ماچه کنیم؟» به ایشان گفت: «بر کسی ظلم مکنید وبر هیچ‌کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفاکنید.»
15و هنگامی که قوم مترصد می‌بودند و همه در خاطر خود درباره یحیی تفکر می‌نمودندکه این مسیح است یا نه،
16یحیی به همه متوجه شده گفت: «من شما را به آب تعمیدمی دهم، لیکن شخصی تواناتر از من می‌آید که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او را باز کنم. اوشما را به روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد.
17او غربال خود را به‌دست خود دارد وخرمن خویش را پاک کرده، گندم را در انبارخود ذخیره خواهد نمود و کاه را در آتشی که خاموشی نمی پذیرد خواهد سوزانید.»
18وبه نصایح بسیار دیگر، قوم را بشارت می‌داد.

19اما هیرودیس تیترارک چون به‌سبب هیرودیا، زن برادر او فیلپس و سایر بدیهایی که هیرودیس کرده بود از وی توبیخ یافت،
20این رانیز بر همه افزود که یحیی را در زندان حبس نمود.
21اما چون تمامی قوم تعمید یافته بودند وعیسی هم تعمید گرفته دعا می‌کرد، آسمان شکافته شد
22و روح‌القدس به هیات جسمانی، مانند کبوتری بر او نازل شد. و آوازی از آسمان در‌رسید که تو پسر حبیب من هستی که به توخشنودم.
23و خود عیسی وقتی که شروع کرد، قریب به سی ساله بود. و حسب گمان خلق، پسر یوسف ابن هالی
24ابن متات، بن لاوی، بن ملکی، بن ینا، بن یوسف،
25ابن متاتیا، بن آموس، بن ناحوم، بن حسلی، بن نجی،
26ابن مات، بن متاتیا، بن شمعی، بن یوسف، بن یهودا،
27ابن یوحنا، بن ریسا، بن زروبابل، بن سالتیئیل، بن نیری،
28ابن ملکی، بن ادی، بن قوسام، بن ایلمودام، بن عیر،
29ابن یوسی، بن ایلعاذر، بن یوریم، بن متات، بن لاوی،
30ابن شمعون، بن یهودا، بن یوسف، بن یونان، بن ایلیاقیم،
31ابن ملیا، بن مینان، بن متاتا بن ناتان، بن داود،
32ابن یسی، بن عوبید، بن بوعز، بن شلمون، بن نحشون،
33ابن عمیناداب، بن ارام، بن حصرون، بن فارص، بن یهودا،
34ابن یعقوب، بن اسحق، بن ابراهیم، بن تارح، بن ناحور،
35ابن سروج، بن رعور، بن فالج، بن عابر، بن صالح،
36ابن قینان، بن ارفکشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک،

37ابن متوشالح، بن خنوخ، بن یارد، بن مهللئیل، بن قینان،
38ابن انوش، بن شیث، بن آدم، بن الله.