Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - מתיו

מתיו 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1אז נשא הרוח את ישוע המדברה למען ינסהו השטן׃
2ויהי אחרי צומו ארבעים יום וארבעים לילה וירעב׃
3ויגש אליו המנסה ויאמר אם בן האלהים אתה אמר לאבנים האלה ותהיין ללחם׃
4ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃
5וישאהו השטן אל עיר הקדש ויעמידהו על פנת בית המקדש׃
6ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל למטה כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך ועל כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃
7ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב לא תנסה את יהוה אלהיך׃
8ויוסף השטן וישאהו אל הר גבה מאד ויראהו את כל ממלכות תבל וכבודן׃
9ויאמר אליו את כל זאת לך אתננה אם תקד ותשתחוה לי׃
10ויאמר אליו ישוע סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואותו לבדו תעבד׃
11וירף ממנו השטן והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו׃
12ויהי כשמעו כי הסגירו את יוחנן וילך לו ארץ הגליל׃
13ויעזב את נצרת ויבא וישב בכפר נחום אשר על שפת הים בגבול זבלון ונפתלי׃
14למלאת הנאמר על פי ישעיהו הנביא לאמר׃
15ארצה זבלון וארצה נפתלי דרך הים עבר הירדן גליל הגוים׃
16העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃
17מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים׃
18ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו׃

19ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
20ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו׃
21ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם׃
22ויעזבו מיד את האניה ואת אביהם וילכו אחריו׃
23ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
24ויצא שמעו בכל ארץ סוריא ויביאו אליו את כל החולים המענים בכל חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם׃
25וילכו אחריו המנים המנים מן הגליל ומן עשר הערים ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן׃