Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - מתיו

מתיו 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃
2ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את כל אלה אמן אמר אני לכם לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
3וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
4ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
5כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃
6ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ׃
7כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה׃
8וכל אלה רק ראשית החבלים׃
9אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃
10ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃
11ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים׃
12ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים׃
13והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
14ותקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כלה לעדות לכל הגוים ואחר יבוא הקץ׃
15לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
16אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
17ואשר על הגג אל ירד לשאת דבר מביתו׃
18ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת את מלבושו׃

19ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם׃
20אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחרף ולא בשבת׃
21כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃
22ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃
23וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
24כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
25הנה מראש הגדתי לכם׃
26לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו׃
27כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
28כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים׃
29ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
30אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃
31וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים׃
32למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
33כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃
34אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃
35השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
36אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃

37וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
38כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃
39ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
40אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃
41שתים טוחנות ברחים אחת תאסף ואחת תעזב׃
42לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
43ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
44לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃
45מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
46אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן׃
47אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו׃
48ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא׃
49ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
50בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃
51וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃