Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yɑkɔbu

Yɑkɔbu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɛ̃ bɛɛ dukiɑɡibu, i mɑn swɑɑ dɑkio. I swĩiyɔ kpɑ i n ɑrɑru mɔ̀ wɑhɑlɑ ye yɑ bɛɛ sisien sɔ̃.
2Bɛɛn dukiɑ sɑnkirɑ, mɑ ɡɛmi bɛɛn yɑ̃nu di.
3Bɛɛn wurɑ kɑ bɛɛn sii ɡeesu wururɑ diirɑ. Wururɑ yerɑ yɑ koo bɛɛ ɑre kɔ̃suru diiyɑ, kpɑ yu bɛɛn wɑsin yɑɑ bɑɑsi di nɡe dɔ̃ɔ. I dukiɑ ɡurɑ i tɑɑsinɛ sɑnɑm dɑ̃ɑkim mɛni sɔɔ.
4Wee, i ǹ sɔm kowobu ben ɡobi kɔsie be bɑ kɑ bɛɛ dĩɑnu ɡurɑ ɡberɔ, mɑ ɡobi yi, yi wuri mɔ̀. Dĩɑ ɡuro ben wuri mɑɑ dumɔ wɔllu kɑ tem Yinnin swɑɑ sɔɔ.
5I bɛɛn wɑ̃ɑru di hɑnduniɑ sɔɔ kɑ dukiɑ bɑkɑ kɑ yɛ̃ɛribu. I dimɔ i bɔriɑmɔ nɡe yɑ̃ɑ sɑkɑ yɑ̃ɑru.
6I ɡeeɡii tɑɑrɛ wɛ̃ i ɡo, u ǹ mɑɑ kɑ bɛɛ ɡɑbirinɛ.
7Yen sɔ̃, nɛɡibu, i tɛmɑnɔ sere Yinni u kɑ wurɑmɑ. I mɛɛrio nɡe mɛ ɡbee wuko rɑ n suuru sɑ̃ɑ u n kɑ tem mɑrɑ mu nùn dĩɑ ɡeenu mɑruɑ. U rɑ n ɡuri ɡbiikii kɑ dɑ̃ɑki mɑrɑ.
8Bɛɛn tii mɑɑ, i n suuru sɑ̃ɑ, i n yɔ̃ dim dim domi Yinnin nɑɑru tɑ turuku koomɑ.
9Nɛɡibu, i ku ɡɔburu wɑɑnɑ kpɑ bu ku rɑɑ bɛɛ tɑɑrɛ wɛ̃n sɔ̃. Wee siri kowo u yɔ̃ dii kɔnnɔwɔ.
10Nɛɡibu, i Gusunɔn sɔmɔbu yɑɑyo be bɑ ɡɑri ɡeruɑ kɑ Yinnin yĩsiru. I ben suuru sɑɑrio ye bɑ kuɑ nɔni swɑ̃ɑru sɔɔ.
11Wee, sɑ bu sokumɔ doo nɔɔruɡibu yèn sɔ̃ bɑ yɔ̃rɑ dim dim. I Yoobun tɛmɑnɑbun bɑɑru nuɑ, i mɑɑ yɛ̃ ye Yinni Gusunɔ u nùn kuɑ yen biru. Domi Yinni u rɑ wɔnwɔndu kɑ tɔn ɡeeru ko.
12Ye n kpuro kere nɛɡibu, i ku kɑ wɔllu bɔ̃re, ǹ kun mɛ kɑ tem, ǹ kun mɛ kɑ ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu. I ɡesi ɡeruo mɛyɑ sɑnɑm mɛ n sɑ̃ɑ mɛ, kpɑ i ɡere ɑɑwo, n ǹ mɛ, sɑnɑm mɛ n ǹ mɛ, kpɑ i ku kɑ wɔri Gusunɔn siribu sɔɔ.
13Nɔni swɑ̃ɑrɑ bɛɛn ɡoo deemɑwɑ? U kɑnɑru koowo. Goon nukurɑ tɑ do? U Gusunɔ siɑro kɑ womusu.
14Bɛɛn ɡoowɑ bɑrɔ? U Yesun yiɡbɛ tɔnwerobu sokusio. Berɑ bɑ koo nùn ɡum tɑ̃re kɑ Yinnin yĩsiru kpɑ bu nùn kɑnɑru koosi.
15Kɑnɑ nɑɑnɛɡii te, tɑ koo bɑrɔ wi fɑɑbɑ ko. Yinni Gusunɔ u koo nùn bwɑ̃ɑ dobu wɛ̃. Ù n dɑɑ mɑɑ torɑ, bɑ koo nùn suuru kuɑ.
16Ǹ n mɛn nɑ, i bɛɛn durum tuubɑ kuɑnɔ, kpɑ i n kɑnɑru kuɑnɑmmɛ, kpɑ i kɑ wɑ i bɛkurɑ. Gemɡiin kɑnɑru tɑ dɑm ɑrufɑɑniɡum mɔ n kpɑ̃.
17Eli, tɔnuwɑ nɡe bɛsɛ. U kɑnɑru kuɑ ɡem ɡem ɡurɑ yu ku nɛ, mɑ ɡurɑ kun nɑ sere wɔ̃ɔ itɑ kɑ suru nɔɔbɑ tiɑ.
18Yen biru u kpɑm kɑnɑru kuɑ, mɑ Gusunɔ u ɡurɑ nɛɛsiɑ mɑ u derɑ dĩɑnu kpiɑ temɔ.

19Nɛɡibu, bɛɛn ɡoo ù n kɑ ɡem tondɑ mɑ ɡoo kɑ nùn wurɑmɑ mi kpɑm,
20i n yɛ̃ mɑ wi u kɑ toro wurɑmɑ sɑɑ torɑrun swɑɑn di, u koo toro win hunde wɔrɑ ɡɔɔn nɔmɑn di kpɑ u de bu torɑ dɑbinu kpeesiɑ.