Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 10

Weiwa Kan 10:32-48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
32Komw ilakihalahng Sopa emen pwe en kahrehdo ohl me adaneki Saimon Piter. Ih aramas en keiru men nan imwen Saimon, ohl me kin wia kilin kou, me koukousoan pohn oaroahr.’
33Eri, I ahpw mwadangete ilekwohng komwi, oh omwi kadek me komw pwarkihdo. Eri met, kiht koaros patohier mwohn silangin Koht, awiawih se en rong mehkan me Kaun-o ketin mahsanihong komwi en padahkihong kiht.”
34Eri, Piter ahpw tapihada eh kapahrek: “Met I wehwehkidahr me Koht sohte ketin lipilipilki aramas.
35E kin ketin kupwurperenki mehmen me kin lemmwiki, oh pil wiewia me pwung; sohte lipilipil ih soangen aramas da.
36Kumwail ese rongamwahu en popohl sang rehn Sises Krais, me Kaunen mehkoaros.
37Kumwail ese soangen mwekid kapwuriamwei me wiawiher nan wehin Israel pwon, tepida sang Kalili, mwurin papidaiso me Sohn kapahrengkiher.
38Kumwail pil ese duwen Sises mehn Nasaret, duwen Koht eh ketikidohng powe Ngehn Sarawi oh manaman. E ketiseli wasa koaros, ketin wiahda me mwahu oh kakehlahda irail koaros me mihla pahn manaman en Tepil, pwehki en Koht eh ketin ieiang.
39Eri, kiht me sounkadehdepen soahng koaros me e ketin wiahda nan sapwen mehn Suhs kan oh pil nan Serusalem. Irail kemehla ni arail pasuradahng nin lohpwuwo.
40Ahpw ni rahn kesiluh Koht ketin kaiasada sang rehn me melahr akan, oh ketin mweidohng en sansalda.
41Kaidehn aramas koaros me kilang, ahpw kihtete sounkadehde me Koht ketin piladahr. Se iang ih sak oh nim mwurin Koht eh ketin kaiasada sang mehla.
42Oh e ketin mahsanihong kiht se en kalohkiseli rongamwahu ong aramas akan oh kadehde me iei ih me Koht ketin idihadahr pwe en wia sounkopwung en me momour oh me melahr akan.
43Soukohp ako koaros kohpadahr duwen Sises ni arail mahsanih me mehmen me pwoson pahn ale lapwepen dipe pwehki manaman en mware.”
44Eri, ni en Piter eh koasoakoasoite, Ngehn Sarawi ahpw ketidihdo pohn irail koaros me rongorong mahseno.
45Mehn Suhs ako me pwoson, me iang Piter kohdo sang Sopa, inenen pwuriamweikihla duwen Koht eh pil ketikihong sapwellime Ngehn Sarawi pohn mehn liki kan.
46Pwehki ar rongada duwen ar tapihada lokolokaiahki ekei lokaia tohrohr oh kapikapinga sapwellimen Koht roson lapalap. Piter ahpw ngihl laudida oh nda,
47“Aramas pwukat aleier Ngehn Sarawi nin duwen me kitail aleier; eri, mie emen me kak irehdihsang irail en papidaiskihla pihl?”
48E ahpw padahkihong irail en papidaisla ni mwaren Sises Krais. Eri, irail ahpw peki en mihmi rehrail erein rahn ekei.

Read Weiwa Kan 10Weiwa Kan 10
Compare Weiwa Kan 10:32-48Weiwa Kan 10:32-48