Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Tjukurrpa Nyangutja

Tjukurrpa Nyangutja 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Palulanguru ngayulu Tjaanalu nyangu ilkari ngurrara puupala, manta ngaangka ngaranytjala. Kutju yalinytjarra ngarangi, ilkari tjarutjarungka. Kutjupa yulparirra ngarangi ilkari tjarutjarungka. Kutjupa kakarrara ngarangi ilkari tjarutjarungka. Kutjupalpi wilurarra ngarangi ilkari tjarutjarungka. Waḻpangku mantawanangku yuruwanangku watiyawanangku rungkaltjipingkamarra, paluru tjana waḻpa yangatjunkula kanyiṉingi.
2Palulanguruṉa nyangu ilkari ngurrara kutjupalpi kakarraranguru ngalyananyingka. Paluru ngalyankupayi yaṉangu Katutjaku walytja tjuṯangka maakamilantjaku. Paluru ilkari ngurrara palunya puupala raapangku marrkuṉu yalatji,
3“Waḻpaya kanyinma!, watiya tjuṯa rungkara kilytjuntankutjipingka, puḻi tjuṯa rungkara yuḻpulpayingkamarra. Waḻpa tiṉangku manta yuru tiṉaṯarra kuyaltjipingkamarra waḻpaya kanyinma yangatjunkula!, ngula kutju rungkara manta yuru tiṉaṯarra kuyantjaku. Yurrunpawarri ngayulu tjananya yaṉangu Katutjaku walytja tjuṯangka ngalyangka maakatjunkunytjaku.”
4Palulanguru paluru tjananya maakatjunkula wanaṉu. Maakatjunutja tjuṯalingkuya nyinarra waṉingu, waan yantaṯan puutipuu tjawutjuna. Paluru tjana Yitjurilaku walytja ngaṉṯitja nyinarra waṉingi.
5Yitjurilaku katja Tjuutaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja. Yitjurilaku katja Ruupinaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu maakatjunutja. Yitjurilaku katja Kaataku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja.
6Yitjurilaku katja Yaatjaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja. Yitjurilaku katja Naputaliku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja. Yitjurilaku katja Manatjaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja.
7Yitjurilaku katja Tjimiyanaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja. Yitjurilaku katja Lipayiku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja. Yitjurilaku katja Yitjikaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja.
8Yitjurilaku katja Tjipulanaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja. Yitjurilaku katja Tjutjupaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja. Yitjurilaku katja Pintjiminaku ngaṉṯitja tjuṯa tuwalpa tjawutjuna nyinangu, maakatjunutja.
9Palulanguru ngayulu tjananya nyangu yaṉangu tjuṯalingku ngarala waṉinytjala. Paluru tjana wangka kutjupa kutjupa wangkapayi tjuṯa ngarangi, manta kutjupa kutjupa ngurrara. Katutjaku tjiiyingka ila, tjiipi wiima palula ila tjana ngarala waṉingi. Mantarra tjulkuratjarraya ngarala waṉingi, marangkuya watiya parrkatjarra witira waṉingi.
10Paluru tjana yalatji palunya kutjarra raapangku puḻkapungkupayi, “Katutjanya mayutju tiṉa nganampa nyinanyi tjiiyi palangka. Paluru tjiipi wiimangkuṯarra nganaṉanya kanaṉu yunytjuwiya tjuṯangku rawangku panypurangkula pungkutjipingkamarra.”
11Ilkari ngurrara tjuṯaya tjiiyi palula yila ngarangi, tjiḻpi palula tjanala yila. Kuru tjuṯatjarra puupala paluru tjanaṯarra tjungu ngarangi. Paluru tjana tjungu waṯungarala Katutjanya puḻkapungangi yalatji,
12“Katutjanya mayutju tiṉa nganampa palatja nyinanyi, paluru ngangkari tiṉatjarrangku palyalpayi. Nganaṉa palunya kutu puḻkapungkunytjaku. Yuwa, yalatji kutula puḻkapungkunytjaku.”
13Palulanguru tjiḻpi kutjungku ngalyankulaṉi tjapiṉu, “Yaṉangu palatja tjuṯa mantarra tjulkuratjarra ngaranyi. Nyuntu kuliṉi ngurra yaalytjinguruya ngalyanu?”
14Ngayulu palunya watjaṉu, “Ngurrpaṉa. Tjinguru nyuntu nintingku kuliṉi?” Paluruṉi watjaṉu, “Pala tjuṯa tjananya yunytjuwiya tjuṯangku kutu panypurangkula pungkupayi mantangka. Yiitjunya waralyngarala ngurrka tjutirra mirrirringu kuya palumpa tjanampa waṉikitja. Yiitjukuya tjukarurru nyinarra ngaangkalpi tjungu ngaranyi mantarra tjulkuratjarra. Yiitjunya tjanampa pala tjuṯaku tjiipi wiima nyinanyi.
15Panypurangkula pungutja tjuṯangku Katutjanya tjiiyi palyangka nyinapayi kutuya puḻkapungkupayi, tjiṉṯungka mungangka. Paluru tjananya yaṉṯayaṉṯara kanyinmalpa.
16Mantangka tjiṉṯungku tjananya kamparra iluntankupayi paarritjiya nyinapayi. Mangarriwiyaṯarraya nyinapayi. Ngurra palulaya palya nyinamalpa, mangarri kapitjarra nguwanpa kutu.
17Paluru tjana palya nyinamalpa, tjiipi wiima paluruṯarra tjananya yaṉṯayaṉṯanmalpa. Tjiipiku mayutju nguwanpangku paluru tjananya kapi palya nguwanpakutu katirra yaṉṯayaṉṯanmalpa. Tjikiraya kana kutu nyinamalpa piyuku wiyarrinytjawiya. Wiyaya tjuni kuya nyinamalpa, wiya, Katutjalu tjananya yunypa kanyinmalpa.”