ఇండియన్ రివైజ్డ్ వెర్షన్ (IRV) - తెలుగు -2019

Old Testament

ఆదినిర్గమలేవీసంఖ్యాద్వితీయెహోన్యాయారూతు1 సమూ2 సమూ1 రాజులు2 రాజులు1 దిన2 దినఎజ్రానెహెమ్యాఎస్తేరుయోబుకీర్తనసామెతప్రసంగిపరమయెషయాయిర్మీయావిలాప వాక్యములుయెహెజ్కేలుదానియేలుహోషేయయోవేలుఆమోసుఓబద్యాయోనామీకానహూముహబక్కూకుజెఫన్యాహగ్గయిజెకర్యామలాకీ

New Testament

మార్కులూకాయోహానుఅపొస్తలుల కార్యములురోమీయులకు రాసిన పత్రిక1 కొరింతీ పత్రిక2 కొరింతీ పత్రికగలతీ పత్రికఎఫెసీ పత్రికఫిలిప్పీ పత్రికకొలస్స పత్రిక1 తెస్సలోనిక పత్రిక2 తెస్సలోనిక పత్రిక1 తిమోతి పత్రిక2 తిమోతి పత్రికతీతు పత్రికఫిలేమోను పత్రికహెబ్రీ పత్రికయాకోబు పత్రిక1 పేతురు పత్రిక2 పేతురు పత్రిక1 యోహాను పత్రిక2 యోహాను పత్రిక3 యోహాను పత్రికయూదా పత్రికప్రకటన గ్రంథము

Copyright for ఇండియన్ రివైజ్డ్ వెర్షన్ (IRV) - తెలుగు -2019

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions
Language: తెలుగు (Telugu)
Translation by: Bridge Connectivity Solutions

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that: