సామెత - ఇండియన్ రివైజ్డ్ వెర్షన్ (IRV) - తెలుగు -2019

Illustration of సామెత in ఇండియన్ రివైజ్డ్ వెర్షన్ (IRV) - తెలుగు -2019

About సామెతలు

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in సామెత

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31