Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - SUD

SUD 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sang Sud, ladun Sises Krais, oh rien Seims— Ong irail kan me Koht ketin malipeier, irail kan me papaikiher limpoak en Koht Sahm oh epwelpen Sises Krais:
2Kalahngan, popohl oh limpoak en kadireikumwailla mehlel.
3Kompoakepahi ko! Sang mahs I kin ngoangki kowahlap ntingkiwohng kumwail duwen komour me kitail koaros ahnekipenehr; ahpw met I pehmadahr anahn laud en wiahda kisinlikou kiset pwe I en koangngoangehkin kumwail, kumwail en kehlail nan mouren pwoson me Koht ketikihong sapwellime kan pahn mehpak.
4Pwe aramas mwersuwed kei me kin denderin mwoarong nanpwungatail, wekidalahr mahsen en rongamwahu duwen kalahngan en Koht ong ni poadoarepen ar tiahk suwed kan oh kin soikeweisang rehr Sises Krais, me ihete atail Mwohnsapw oh atail Kaun. Sang mahsie Pwuhk Sarawi kohpadahr duwen kadeik wet me lelohngirailehr.
5Mehnda ma kumwail eseier mwahu soahng pwukat koaros, ahpw I men katamankin kumwail duwen Kaun-o eh ketin kapitala mehn Israel ko sang rehn mehn Isip ko, mwuri, e ahpw ketin kamwomwala irail ko me seupwoson.
6Kumwail tamanda tohnleng ko me sohte mihmihte nan uhdahn deurail, ahpw kesehla uhdahn ar wasa: Koht ahpw ketin salihkiniraildi selmete poatopoat nan wasa rotorot mosul pah, oh ketin nekinekid irail ong kadeikparail ni Rahn Lapalapo.
7Kumwail pil tamanda Sodom oh Komora oh kahnimw ko me mi limwahra, me towe ko dipadahr duwehte me tohnleng ko wiadahr iangahki tiahk en nenek oh kamwahl; re ahpw wialahr kilel sansal ehu ong koaros, ni ar wie lokolongki kisiniei soutuk.
8Pil duwehte, aramas pwukat me kin kalap ouraman, kin kasaminehkihla dihp paliwararail kan; re kin mwamwahliki manaman en Koht; re kin lahlahwe lingan en tohnleng kan.
9Tohnleng lapalap Maikel pil sohte wiahda met. Ni eh akamaiong Tepilo, ihs rehra me pahn ahneki pwung ong paliwar en Moses; Maikel sohte lahlahwe Tepilo, pwe ihte me e mahsanihong, “Kaun-o en ketin kapwungohng uhk!”
10A aramas pwukat kin lahlahwe soahng kan me re sohte dehdehki; oh soahng kan me re ese sang ni pein ineng en nan kapehdirail duwehte mahn lawalo kan, iei soahng kohte me kin pein kauweirailla.
11Meid suwediong irail! Re keid nan ahl me Kain keid ie; re pangala pein ihr ong ni sapwungohte me ketewehdi Palaam, pwehki mwohni; re kahngohdi duwehte Kora, oh re pahn duwehte ih me mwomwla.
12Re kin rasehng mwahi toantoal kei me kin kasaminehla amwail kamadipw en limpoak kan, ni ar kin sakaula oh sohla kin namenek kamwoarongehda wasa. Re kin nsenohkihte pein irail. Re rasehng depwek kan me kin ipipirengkiseli kisinieng ahpw sohte kamwarehdi keteu. Re rasehng tuhke kan me sohte kin wa, pil sohte kin wa ni ahnsou rahk, eri, tuhke kan me usuhsdasangehr nanpwel, oh sohte kalowahr oh me melahr douluhl.
13Re rasehng iloak kehlail kan en nan madau, me kin pwungupwungudek oh ar tiahk kanamenek kan pwarada duwehte pwudepwud en iloak. Re rasehng usu kan me kin moamoahlseli pahnlahng, me Koht ketin kilelehdiongehr dewahr kohkohlahte nan rotorot mosul en wasa loal.
14Enok, kadaudok keweneu sang Adam, me kohpadahr mahsie duwen irail, ketihtihki, “Iet, Kaun-o pahn ketido oh sapwellime tohnleng sarawi ngedehrie pahn iang,
15pwe en ketin kadeikada aramas koaros, pwe en ketin kalokehki me dipan akan wiewia suwed koaros me re wiadahr, oh lokaia suwed koaros me aramas seupwoson pwuko wiahiong Koht!”
16Aramas pwukat kin lipahned oh kaulime meteikan ahnsou koaros; re kin kapwaiada ar ineng suwed kan; re kin aklapalapki pein ihr, re kin natih meteikan pwe re en alehki me konehng irail.
17Eri, kompoakepahi ko! Kumwail tamanda dahme sapwellimen atail Kaun Sises Krais wahnpoaron ko patohwanohngkumwailehr mahso.
18Pwe re patohwanohng kumwail, “Ni imwilahn ahnsou eh pahn leledo, aramas ekei pahn pwarodo, me pahn lahlahwei kumwail, aramas ekei me pahn kin weweidki pein ar ineng suwed kan.”

19Iei aramas pwukat me pahn kamweidpeseng souleng kan, iei irail me kin kaweidkihte pein irail ineng en sampah, a kaidehn Ngenen Koht.
20Eri, kompoakepahi ko, kumwail wiewiahte uwen me kumwail kak pwe kumwail en kakehlahda amwail pwoson sarawi. Kumwail kapakap ni manaman en Ngehn Sarawi,
21oh dadaurete ni limpoak en Koht, ni amwail kasikasik kalahngan en atail Kaun Sises Krais me pahn ketikihong kumwail mour soutuk.
22Kumwail kadekohng irail kan me kin peikasal.
23Kumwail doarehla ekei, oh serekiniraildo sang nan kisiniei. A ekei kumwail kasalehiong irail kalahngan ahpw ni amwail pahn masak irail, oh pil kadohwankumwailweisang ni ar likou kan, me saminkilahr ar dipen ineng suwed kan.
24Ong ih me manaman en kasilehsang kumwail nan dihp, oh ketikinkumwailla ni min oh mwakelekel oh diren peren mwohn silangi lingaling—
25ong ihete Koht, atail Sounkomour, pwehki Sises Krais atail Kaun, kaping, oh wahu, roson oh manaman, en kohieng sang mwohn tepin kawa lel met, oh pil erein dih koaros kohkohlahte! Amen.