Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 6

Sohn 6:27-52

Help us?
Click on verse(s) to share them!
27Kumwail dehr doadoahk ong mwenge me kin kiteila, a kumwail doadoahk ong mwenge me kin mihmihte ong mour soutuk, me Nein-Aramas pahn kihong kumwail; pwe Koht Sahm ketin kadehdedahr duwen eh kin kupwurperenki ih.”
28Irail eri patohwan kalelapak reh, “A dahme se kak wia pwe se en kapwaiada sapwellimen Koht doadoahk?”
29Sises ahpw ketin sapeng irail, mahsanih, “Iet doadoahk me Koht ketin kupwurki kumwail en wia: kumwail en pwoson ih me e ketin kadarodo.
30Re ahpw sapeng, patohwan, “Kilel da me komw pahn wia, pwe se en kak kilang oh pwosonkin komwi? Dahme komw pahn ketin wia?
31Samatail kahlap ako tungoaleier manna nan sapwtehno, nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, ‘E ketikihong irail pilawa sang nanleng pwe re en tungoale.’”
32Sises ahpw mahsanihong irail, “I ndaiong kumwail ni mehlel: pilawa me Moses kihongkumwailo kaidehn pilawa sang nanleng, pwe Semei, iei ih me ketikihong kumwail pilawa mehlel sang nanleng.
33Pilawa me Koht kin ketikihda, iei ih me ketidihdo sang nanleng oh ketikihong sampah mour.”
34Irail ahpw patohwan peki reh, “Maing, komw ketikihong kiht pilawa wet ahnsou koaros.”
35Sises ahpw mahsanihong irail, “Ngehi me pilawahn komour. Mehmen me kin kohdo rehi solahr pahn men mwengehda, oh mehmen me kin pwoson ie solahr pahn men nimpilda.
36A I ndaiongkumwailehr me kumwail kilangieier, a kumwail ahpw sohte men pwoson.
37Aramas koaros me Semei kin ketikihong ie pahn kohdo rehi, a I sohte pahn kapwurehla emen me kohdo rehi.
38Pwe I kohdihdo sang nanleng pwe I en kapwaiada kupwur en ih me ketin kadariehdo, a kaidehn pwe I en wia nsenei.
39A iet kupwur en ih me ketin kadariehdo: I en dehr kasalongehla emen sang rehn koaros me e ketikihongieier, a I en komourirailla ni imwilahn rahn.
40Pwe iet duwen kupwur en Semei: irail koaros me kilang Sapwellimeo oh pwoson, re en ahneki mour soutuk, oh I pahn komourirailda ni imwilahn rahn.”
41Mehn Suhs ako eri tapihada lipahnede pwehki eh mahsanih, “Ngehi me pilawa me kohdihdo sang nanleng.”
42Irail eri nda, “Kaidehn ih Sises met, nein Sosepo? Se ese seme oh ine. Eri, ia duwen eh kak nda ahnsou wet me e kohdihdo sang nanleng?”
43Sises ahpw ketin sapeng irail, mahsanih, “Kumwail dehr lipahned nanpwungamwail.
44Sohte emen me pahn kak kohdo rehi, ma Semei me ketin kadariehdo sohte kainangihedo rehi; oh I pahn komourada ni imwilahn rahn.
45Soukohp ako ntingihedier, ‘Irail koaros pahn ale padahk sang rehn Koht.’ Emenemen me rong Sahmo oh padahngkihsang, e kin kohdo rehi.
46Met sohte wehwehki me emen kilangehr Sahmo; ahpw ihte me kohdo sang rehn Koht, iei ihete me kilangehr Sahmo.
47I ndaiong kumwail ni mehlel: mehmen me pwoson, iei ih me kin ahneki mour soutuk.
48Ngehi me pilawahn komour.
49Samamwail ko kangalahr manna nan sapwtehno, ahpw re melahr.
50A iet duwen pilawa me kohdihdo sang nanleng, mehmen me pahn tungoale, e sohte pahn mehla.
51Ngehi me pilawahn komour me kohdihdo sang nanleng. Ma mehmen pahn tungoale pilawa wet, e pahn momour kohkohlahte. Eri, pilawa me I pahn kihda, iei udukei, me I kihda pwe sampah en mourkihla.”
52Met kahrehda en mehn Suhs ko ar tapihada akamaipene nanpwungarail. Irail eri idek, “Ia duwen ohl menet, e kak kihong kitail uduke pwe kitail en kang?”

Read Sohn 6Sohn 6
Compare Sohn 6:27-52Sohn 6:27-52