Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Senesis

Senesis 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eri, wiepen sampah oh pahnlahng oh audepara kan koaros ahpw imwisekla.
2Koht eri ketin kaimwisekala sapwellime doadoahk me e ketin wiewia kohdo, oh ketin kommoaldi ni keisuhn rahn.
3E ahpw ketin kupwuramwahwih keisuhn rahno, oh ketin kasarawihala pwe en wiahla rahn sarawi ehu, pwehki ih rahno me e ketin kaimwisekala wiepen nin lime kan oh ketin kommoaldihsang sapwellime doadoahk.
4Ih duwen sampah eh wiawihda oh mehkoaros pahnlahng eh kepikipikda. Eri, ni ahnsou me KAUN-O Koht ketin wiahda sampah oh mehkoaros pahnlahng,
5sohte kisin tuhke pwoat mie nin sampah, pil sohte kisin werentuhke kis wosada, pwehki Koht eh sohte ketin kamwerehdi keteu pohn sampah; oh sohte aramas me pahn koadoahki pwelen sampah.
6Eri, mehnda ma sohte keteu, ahpw pihl kin kuskusdahsang nanpwel oh kin kalakalamwur sampah pwon.
7KAUN-O Koht eri ketikihda nesen pwehl ehu sang nanpwel oh ketin wiahkihda war ehu me mwomwen aramas. E ahpw ketikihong ni waro angin mour; ni ahnsowohte mour ahpw miehla ni paliweren aramaso.
8KAUN-O Koht eri ketin wiahda mwetuwel ehu ni palimese, me adaneki Ihden; oh ketikihong loale aramaso me e ketin wiahda.
9E ahpw ketin kakairada soangen tuhke kaselel koaros oh soangen tuhke me wah kan kin mwahu ong tungoal. Nan werengen mwetuwelo mie tuhke riapwoat, iei tuhkehn komour oh pil tuhkehn kehsehki aramas dahme mwahu oh dahme suwed.
10Pillap pwoat kin pwilipwilsang nan Ihden pwe en kin kalamwur mwetuwelo; e ahpw kasangpeseng wiahda kahngen pillap pahieu.
11Keieun kahngo adaneki Pison; eri, ih pillap me tang kapilpene wehin Apila unsek.
12(Ih wasakiset me kohl kaselel kin dierek ie, iangahki pwilin tuhke kesempwal, oh kisin takai kesempwal kin rek ie.)
13Keriaun pillapo adaneki Kihon; me kapilpene wehin Kus.
14Kesiluhwen pillapo me adaneki Daikris, e tang ni palimesehn wehin Asiria. Kapahieun pillapo, iei Iupreitis.
15KAUN-O Koht eri ketikihdiong aramaso nan mwetuwel en Ihden pwe en kin apwahpwalih oh sinsile.
16E ahpw mahsanihong, “Ke kak tungoale wahntuhke koaros me mi nan mwetuwelet,
17ahpw ihte wahntuhkehn kehsehki aramas dahme mwahu oh dahme suwed me ke sohte pahn tungoale, ma ke pahn tungoale, ke pahn mehkihla rahnohte.”
18KAUN-O Koht pil ketin mahsanih, “E sohte konehng aramas menet en kelekelehpw. I pahn wiahiong eh werek en wia sawasepe.”

19Eri, Koht ahpw pil ketin wiahda sang pwehl soangen mahn akan koaros oh soangen menpihr kan koaros. E ahpw ketikihong aramaso pwe en kihong adarail. Eri, ahd akan me e kihong emenemen, iei ih me re adaneki.
20Eri, aramaso ahpw kihong eden menpihr kan, oh mahn akan koaros; ahpw e sohte diarada emen me konehng eh werek mehn sewese.
21Eri, KAUN-O Koht ahpw ketin kameirkelikihala aramaso, oh nindokon eh memeir, Koht ahpw ketikihsang apwoat tihnkopwouwih ko, oh ketin pwurehng kapwurepene uduk en wasao.
22E ahpw ketin wiahda lih emen sang tihnkopwou me e ketikihsang rehn aramaso, oh ketin kahredohng aramaso.
23Aramaso eri patohwan, “Iei met emen me rasehng iehte— tih me sang tih kat, oh uduk sang ni udukei. E pahn adaneki ‘Lih’ pwehki eh kohsang rehn ohl.”
24Iei kahrepe wet me ohl emen pahn kin mweikihsang seme oh ine oh ehukihong eh pwoud, pwe ira en kin wiahla ehu.
25Eri, ira koaros, ohlo oh liho, ira kilisou; ira ahpw sohte kin namenengki.