Sứ đồ - Kinh Thánh

Illustration of Sứ đồ in Kinh Thánh

About Công Vụ các Sứ đồ

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sứ đồ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28