Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Romanos

Romanos 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Degisoggu, gwenadgan, Bab-Dummad-dule-wiledaked-ular, ise-wilegar an bemarse egismarsun. Ibdurgan-Bab-Dummadga-ogumakar-uklegedyob na be-san-gudiid, ega be ukmar, be-san swilidikidgi ega be ukmar. Degi, Bab-Dummad-yeer-be-dakedgi be-san ega be ukmar. Ar weyob Bab-Dummadga be-san be ukele, we Bab-nug-odummoleged-napiragwadid.
2Dulemar-Bab-wissurmalad-daedba mer be damar. Aka bur bemar be-binsaed-gwagmaidba be-daed be ogwamai imakmar. Adi, bemar mag dakega, Bab-Dummad na e-sogedba igi-ibmar abemai. Ar Bab-Dummad-e-ibmar-abegedi, ibnuedid, yeer-itolegedid, degine, innikigwadbalid.
3Bab-Dummad nued angi binsaewilubsulinad, degite, nued angi binsasad. A-ular, anga igar uklesad, adi, bemarga sogega, melle bemar wala-walagwensaar, na be dukin wilub-obis itomalo. Suli, degisuli. Bab-Dummad egi-bensuli-gued bega uksadba na be itoakwaa binsamalo.
4Ar igi anmar-sana gwennaa guen-inigwele, degite, eba-akamalad bukidar egi akananaid, degine, we-eba-akamalad bela emarbi ibmar imaksulid.
5Ar anmar Cristoʼba-nanaimalad deyobmodo, anmar ichesur-gumar-inigwele, Cristoʼgindi anmar san-wargwennaa gued, degine, anmar unnila san-wargwengi bela na akananai gumalad.
6Degisoggu, Bab-Dummad-Burba-Isligwaled anmargi dog-nued-binsasadba, anmar gurgin-burbaled akar-akar nikamalad: Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-gurgin-burbaled be nikale, Bab-Dummad egi-bensuli-gued bega-uksadba be ebusunna.
7Dulemar-baid-bendaked-gurgin-burbaled be nikale, nue be dulemar-baid-bendakodo. Ar dulemar-odurdaked-gurgin-burbaled be nikale, nue be dulemar-odurdakodo.
8Bab-Jesús-igargi-dulemar-ogannoged-gurgin-burbaled be nikale, nue be dulemar-ogannogodo. Be dulemarga ibmar-uked-gurgin-burbaled be nikale, nabir gatik ibmar obinebakar be ukodo. Be dulemar-idued-gurgin-burbaled be nikale, nuedgi be dulemar-iduodo. Be dulemar-wiledaked-gurgin-burbaled be nikale, weligwar-itogedgi be dulemar-bendakodo.
9Napiragwadgi na be sabgumar, mer yamo-daedgi na be sabgumar. Ibmar-isgana sae be-dakmar, unnila ibmar-nuedbarbi be nanamar, mer igar-nued be metemar.
10Na be muchub-muchub sabgumar, na gwenatigwale be sabgumar. Na be muchub-muchub dummaganyob be dakmar.
11Arbaed be nuedgi-imakmar, mer be wiedgi imakmalo. Bab-Burba-yeer-itoged-anmar-imakedba Bab-Dummadga be arbamar.
12Bab-Dummad ibmar-nued-yoedse-bemarga-ukoed-ular, bemar nue-weligwar itomarsun. Be nue-naibi-itodiidgi burdied be imakmar. Bab-Dummadse-gordigu be imakmar.
13Jesucristoʼgi-akananaimalad ibmar-sate be dakele, be-ibmar-nikadba ega be ukmalo. Aimar bese atakdanikir, nue ogabmalo.
14Dulemar-be-baregindimaladga be sogo, bela bega ibmar-nueganbi guena gadinye, mer amar be ukabsamalo.
15Dulemar-weligwar-itodimaladba be wergumar. Dulemar-bodimaladba be bomarmo.
16Bemar na be bulakwaa nuedgi gudii gumar. Mer san-dummarba na be imakmar. Suli, degisuli. Dule-binsarmalad be-sordaga be imakmar. Mer be binsamar, bemarbi be ibmar wismarye.
17Dule ibmar-isgana begi imakele, bedi mer a-dulegi ibmar-isgana imako. Nue salakarmar, bela dulemar-abargi ibmar-nueganbi-imaked be imakmar.
18Ar dule-baiganbo-igar-nudaked begi siile, imaked be imake. Adi, be dule-baiganbo bogidik-gudii gumalagar.

19Gwenadgan-sabemalad, dule be-oakalosale, melle buged-mai be imakmar. Suli, degisuli. Bur bemar, Bab-Dummad-dule-sabsur-odurdakega imakmar. Ar Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid: Bab-Dummad soged: “Buged-mai-imakleged angadid, ani an buged-mai imakoed.”
20Degisoggu: “Be-isdarad ukudmaada-itogele, masgi ogunno, uku-uku-itogele, ogobo. Deyob be a-dule-imakele, be nue-obingegsaoed.”
21Ibmar-isgana mer begi obined be sae. Ibmar-nued-saedgi ibmar-isganagi obined be imake.