Text copied!
CopyCompare
Ti Biblia - Roma

Roma 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Awatenyo ti siasinoman a nakapuy iti pammati, nga awan panangdillaw kadagiti kapanunotanna.
2Addaan ti pammati ti maysa a tao a mangan iti uray ania, ti sabali met a nakapuy ket mangan laeng kadagiti natnateng.
3Sapay koma ta saan a laisen ti mangmangan iti amin a banag ti saan a mangmangan iti amin a banag. Ken sapay koma ta saan nga ukomen ti saan a mangmangan iti amin banag ti mangmangan iti amin banag. Ta inawat isuna ti Apo.
4Siasinnoka koma, sika a manguk-ukom iti adipen ti sabali? Ti laeng amona ti mangikeddeng no awatenna wenno saan. Ngem mapagtakderto isuna, ta kabaelan ti Dios a pagtakderen isuna.
5Kuna ti maysa a tao a napatpateg ti maysa nga aldaw ngem dagiti dadduma nga aldaw. Kuna met ti maysa nga agpapada dagiti aldaw. Maallukoy koma ti tunggal tao iti bukodna a kapanunotan.
6Isuna a mangngilin iti aldaw ket ngilinenna para iti Apo. Ken isuna a mangan, mangan para iti Apo, ta pagyamananna ti Dios. Isuna a saan a mangan, saan a mangan para iti Apo. Agyamyaman met isuna iti Dios.
7Ta awan kadatayo ti agbibiag para iti bagina, ken awan ti matay para iti bagina.
8Ta no agbiagtayo, agbiagtayo para iti Apo. Ket no mataytayo, mataytayo para iti Apo. Ket agbiagtayo man wenno matay, kukuanatayo ti Apo.
9Ta iti daytoy a panggep, natay ni Cristo ken nagbiag manen, tapno agbalin isuna nga Apo dagiti natay ken dagiti sibibiag.
10Ngem sika, apay nga ukomem ti kabsatmo? Ken sika, apay nga umsiem ti kabsatmo? Ta agtakdertayto amin iti sangoanan iti tugaw a pangukoman ti Dios.
11Ta naisurat, “Bayat nga agbibiagak,” kuna ti Apo, “agparintumengto kaniak ti amin a tattao, ken agdaydayawto ti tunggal dila iti Dios.”
12Ngarud, dumatagto ti tunggal maysa kadatayo iti Dios.
13Saantayo ngaruden nga ukomen ti tunggal maysa, ngem ketdi ikeddengtayo daytoy nga awanto ti mangikabil iti pakaitibkolan wenno mangsilo iti kabsatna.
14Ammok ken nauyotanak kenni Apo Jesus, nga awan ti narugit a bukbukodna. Kenkuana laeng a mangibilbilang a saan a nadalus ti aniaman a banag, saan a nadalus daytoy kenkuana.
15No mapasakitan ti kabsatmo gapu iti taraon, saankan a magmagna iti ayat. Saanmo a dadaelen ti tao gapu iti taraonmo a nakaigapuan ti pannakatay ni Cristo.
16Isu a saanyo nga itulok nga uyawen dagiti tattao dagiti ipagarupyo a nasayaat nga ar-aramidyo.
17Ta ti pagarian ti Dios ket saan a maipapan iti taraon ken mainom, ngem maipanggep iti kinalinteg, kapia, ken rag-o nga ited iti Espiritu Santo.
18Ta ti tao nga agserserbi kenni Cristo iti kastoy a wagas ket paragsakenna ti Dios ken anamungan dagiti tattao.

19Ngarud, gun-odentayo koma dagiti banbanag a mangted kapia ken dagiti banbanag a mangpabileg iti tunggal maysa.
20Saanmo a dadaelen ti trabaho ti Dios gapu iti taraon. Pudno a nadalus ti amin a banbanag, ngem dakes daytoy para iti dayta a tao a mangan ken pakaitibkulanna.
21Nasayaat ti saan a mangan iti karne, wenno uminom iti arak, wenno aniaman a banag a pakasairan ti kabsatmo.
22Dagitoy a pammati nga adda kadakayo, dakayo laeng ken ti Dios ti makaammo. Nagasat ti tao a saanna a mariribuk ti konsensiana maipanggep iti an-anamonganna.
23Mariribuk ti konsensia ti agduadua, no mangan isuna, gapu ta saan daytoy a nagtaud iti pammati. Ken basol ti aniaman a saan a nagtaud iti pammati.