Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - LUK

LUK 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ni ahnsowo, mie ekei aramas wasao me patohwanohng Sises duwen me wiawi rehn mehn Kalili kei, me Pailet ketin kemehla nindokon ar wiewia ar meirong ong Koht.
2Sises eri ketin sapeng irail, mahsanih, “Kumwail lemeleme me mehn Kalili pwuko, me mehkihla soangen kamakamo, ihr uhdahn aramas dipan suwedsang mehn Kalili teikan koaros?
3Soh kowahlap! Kumwail en ese pwe ma kumwail sohte koluhla oh wiliakapwala, kumwail koaruhsie pahn mehla duwehte irail.
4A duwen ohl ehk welimeno, me wasahn iroir en Siloham pwupwudiong pohrail oh kemeirailao, kumwail lemeleme me met kadehdehda me re suwedsang aramas koaros me kin kousoan Serusalem?
5Soh kowahlap! Kumwail en ese pwe ma kumwail sohte koluhla oh wiliakapwala, kumwail koaros pahn mehla duwehte irail.”
6Sises pil ketin mahsanihong irail karasaras pwoatet: “Aramas emen mie me eh tuhke pik pwoat mi nan sapwe. E ahpw kolahng dolung wah; ahpw e sohte diar me ieu.
7Ih eri ndahng nah soumweto, ‘Nahn, kilang pwe sounparehr siluh I pwarepwarek wasaht pwe I en dolung wahn tuhke pik wet, ahpw sohte me I kin diar. Ke pahn pelehdihsang, pwe sohte katepe, kapwekapwe eh mihmi nan sahpwet.’
8Soumweto eri sapeng ohlo, patohwan, “Komw ketin mweidohng mahs ma e sohte pahn wa nan sounparet. Pwe I pahn song kapilkipene tapiet ehu warawar en oh kesehiong koiasi loale.
9Ma e pahn wa nan sounpar kohkohdo, me mwahu; a ma soh, eri, kitail nek pelehdihsang.’”
10Rahnen Sapad ehu Sises ketin wiewia sapwellime padahk nan sinakoke ehu.
11Lih emen iang mi wasao, me ngehn suwed tiadahr powe erein sounpar eisek waluh me kahrehda eh soumwahu. Liho mpwokos oh inenen kospene, sohte kak dengda oh kesihnenda.
12Ni Sises eh mahsanihada liho, e ahpw mahsanihong, “Lih maiauda sang omw soumwahuen!”
13Ih eri ketikidahng powe lime ko, a ahnsowohte liho pa dengpeseng oh kesihnenda, kapikapinga Koht.
14Soumas en sinakokeo ahpw lingeringerkihda Sises eh ketin kakehlahda lih menet rahnen Sapad. Ih eri uhdahte patohwanohng pokono, “Mie rahn weneu me kitail pahn kin doadoahk; eri, ih rahn ako me kumwail pahn kin kohdo pwe kumwail en ale kakehlapamwail, a kaidehk rahnen Sapad!”
15Kaun-o ahpw ketin sapeng, mahsanih, “Mwalaun amwailen! Kumwail koaros kin lapwahda noumwail kou kan oh ahs akan sang nan dewerail oh kahreiraillahng ni pihl pwe re en nimpil rahnen Sapad.
16A lih menet, me nein Eipraam, me senselkiher rehn Sehdan sounpar eisek waluh; e soh konehng en lapwada sang nan selipe kan rahnen Sapad?”
17Sapwellimen Sises pasapeng wet kasarowehdi irail koaros me uhwong, a aramas teiko koaros perenkihda wiewia kapwuriamwei koaros me e kin ketin wiewia.
18Sises pil mahsanih, “Dahme Wehin Koht rasehng? Dahme I kak karasahiong?

19E rasehng kisin werentuhke kis me tikitihkie, me aramas emen ale oh kamwerehdiong nan sapwe. Kisin waro wosada, keirda oh wiahla tuhke pwoat, menpihr kan ahpw kin wiahda pasarail nin rah kan.”
20Sises pil ketin mahsanih, “Dahme I pahn karasahiong Wehin Koht?
21E rasehng ihs me lih emen ale oh doaloakihda nesen pilawa ieu, nesen pilawao lao mwutala oh mpwosada.”
22Sises eri ketiket kohla nan kahnimw laud oh tikitik kan padapadahk ong aramas akan ni eh ketiket kohdalahng Serusalem.
23Mehmen ahpw patohwanohng, “Maing, mehlel apwoat me me malaulau me pahn mourla?” Sises ketin sapeng, mahsanihong irail,
24“Kumwail nantihong pwe kumwail en keid nan wenihmw wetikitik; pwe I ndaiong kumwail, me tohto pahn song keid ie, ahpw re sohte pahn kak.
25Ni kaunen peneinei men eh pahn uhda oh ritingedi wenihmwen imwe, kumwail pahn mi liki wie letelet oh ndinda, ‘Maing, komw ketin ritingadahng kiht.’ E ahpw pahn sapengkin kumwail, “I sehse mehnia kei kumwail.’
26Kumwail ahpw pahn tapihada ndinda, ‘Kiht, se iang komwi mwohdehng tehpel oh iang komwi kamadipw; komw ketin padapadahkehr nan at kahnimw!’
27E ahpw pil pahn mahsanih, ‘I sehsei kumwail, I pil sehse wasa kumwail kohsang ie. Kumwail kohkohweisang ie, kumwail koaros aramas tiahk suwed kei!
28Ia uwen mwahiei oh tehtehrek en ngih me pahn wiawi ni amwail pahn kilang Eipraam, Aisek, oh Seikop, oh soukohp koaros nan Wehin Koht, a kumwail ahpw pahn pisikensang loale!
29A mehn palimese oh palikapi, mehn paliepeng oh palieir, ahpw pahn uhd kohdo oh mwohndiong tehpel nan Wehin Koht.
30Kumwail en ese pwe irail ko me ikmwurih ahnsou wet, re pahn mwowehla ahnsowo; a me mwowe kan ahnsou wet, re pahn ikmwurihla.”
31Ni ahnsowohte Parisi kei pwarodohng Sises oh patohwanohng, “Maing, komw uhdahn pahn ketiketiweisang wasaht, ketiketla ekis wasa tohrohr, pwe Erod kupwukupwure en kemeikomwihla.”
32Sises ketin sapeng irail, mahsanih, “Kumwail kohwei oh ndahng kidien wel menen: ‘Ke en ese pwe rahnwet, oh lakapw, I pahn kausasang ngehn suwed kan rehn aramas akan, kamwahwihala me soumwahu kan; oh ni kesiluhwen rahn I pahn kaimwisekala ei doadoahk.’
33Ahpw rahnwet, pil lakapw, pil pali, me I pahn kohkohla; pwe sohte wasa kis konehng soukohp men en kamakamala ie pwe nan Serusalemte.
34“Serusalem, Serusalem! Kowe me kin kemehla soukohp kan, oh kin katehki takai irail kan me kin pekederdohng rehmw! Ia uwen tohtohn ei men kompwalehkipene pehi kat noumw aramas akan, rasehng litok emen me kin kompwalpene nah kan pahn peh kan, a ke ahpw kahng mweidohng ie!
35Eri, Koht solahr pahn ketiket rehmw! Ke en ese pwe ke solahr pahn kilang ie, ahnsou lao leledo me ke pahn nda, ‘Koht en kupwuramwahwih me ketiket kohdo ni mwaren Kaun-o!”