Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Korinti I

Korinti I 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɛ̃, ɡobin ɡɑri yi bɑ sɔkumɔ nɑɑnɛ dokeobun sɔ̃. N weenɛ i ko nɡe mɛ nɑ Yesun yiɡbɛnu sɔ̃ɔwɑ Gɑlɑtiɔ.
2Alusumɑ bɑɑyeren tɔ̃ɔ ɡbiikiru i de bɑɑwure u ɡobi ɡɛɛ yi nɛnɛm, nɡe mɛ win wɑɑrɑ nɛ, kpɑ i ku de sɑnɑm mɛ nɑ tunumɑ i sere ɡobi sɔke.
3Nɑ̀ n nɑ kon tɔn be i ɡɔsɑ ɡɔri Yerusɑlɛmuɔ kɑ bɛɛn kɛ̃ru kɑ tire ni nu koo bu tusiɑ.
4Ǹ n mɑɑ kuɑ n kɑ dɑ nɛn tii, kon kɑ bu dɑ.
5Nɑ̀ n Mɑsedɔni berɑm dɑ, kon nɑ bɛɛn mi, domi nɑ ǹ kon ko nɑ kun Mɑsedɔni de.
6Kon sɔ̃ɔ mɛɛru ko bɛɛn mi, ɑ ku tubɑ, kpurɑn sɑnɑm kpuro. Yen biru kpɑ i mɑn nɔmɑ kɛ̃ nɛn sɑnum sɔɔ mi nɑ dɔɔ kpuro.
7Nɑ ǹ kĩ n bɛɛ wɑ bɑrɑrɑ tɛ̃ nɑ̀ n sɑrɔ, ɑdɑmɑ Yinni ù n wurɑ, nɑ yĩiyɔ kon nɑ n kɑ bɛɛ sinɑ sɔ̃ɔ mɛɛru.
8Adɑmɑ ko nɑ n wɑ̃ɑ Efesu mini ɡinɑ sere Pɑntikotin tɔ̃ru.
9Domi nɑ ɑyeru mɔ mini n kɑ sɔm bɑkɑru ko te tɑ koo ɑrufɑɑni ko. Yibɛrɛbɑ bɑ mɑɑ dɑbi.
10Timɔte ù n nɑ bɛɛn mi i de i nùn dɑm koosiɑ kɑ bɛɛrɛ, domi u Yinnin sɔmburu mɔ̀wɑ nɡe mɛ nɑ mɔ̀.
11Yen sɔ̃, i ku de ɡoo u nùn ɡɛm, ɑdɑmɑ i nùn somiɔ win sɑnum sɔɔ u kɑ nɑ nɛn mi kɑ ɑlɑfiɑ, domi sɑ nùn mɑrɑ nɛ kɑ bɛsɛɡibu sɑnnu.
12Adɑmɑ ye n sɑ̃ɑ bɛsɛɡii Apolon ɡɑri, nɔn dɑbirɑ nɑ rɑ nùn dɑm kɛ̃ u kɑ nɑ u bɛɛ berɑ kɑ bɛsɛɡibu ɡɑbu sɑnnu, ɑdɑmɑ u ǹ kĩ u nɑ ɡinɑ. Ù n ɑyeru wɑ, u koo nɑ.
13I n tii sɛ, i yɔ̃ro dim dim nɑɑnɛ dokebu sɔɔ. I n wɔruɡɔru sɑ̃ɑ kpɑ i n dɑm mɔ.
14Kpuro ye i mɔ̀, i ye koowo kɑ kĩru.
15I Setefɑni yɛ̃ kɑ win yɛnuɡibu, mɑ beyɑ bɑ sɑ̃ɑ tɔn ɡbiikobu Gɛrɛsi sɔɔ be bɑ nɑɑnɛ doke, bɑ mɑɑ tii wɛ̃ bu kɑ nɑɑnɛ dokeobu nɔɔri. Nɛɡibu nɑ bɛɛ kɑnɑmɔ,
16i tɔn ben bweseru wiru kpĩiyɔ kɑ bɑɑwure wi u sɔmbu te mɔ̀ kɑ hɑniɑ.
17Nɑ nuku dobu mɔ Setefɑni kɑ Fɔɔtunɑtu kɑ Akɑikun nɑɑrun sɔ̃, domi bɛɛn sɑriru bɑ mɑn kuɑ ye i ko rɑɑ ko.
18Bɑ mɑɑ nɛn nukuru yɛmiɑsiɑ kɑ bɛɛɡiru sɑnnu. N weenɛ i tɔn ben bweseru tɑkɑru ko.

19Yesun yiɡbɛnu Asi sɔɔ nu bɛɛ tɔburɑ. Akilɑsi kɑ Pirisilɑ kɑ mɑɑ Yesun yiɡbɛru te tɑ rɑ mɛnnɛ ben yɛnuɔ, bɑ bɛɛ tɔburɑ ɡem ɡem Yinni sɔɔ.
20Nɑɑnɛ dokeobu kpuro bɑ bɛɛ tɔburɑ. I tɔbirinɔ kɑ kĩru.
21Nɛ Pɔlu, nɑ bɛɛ tɔburɑ kɑ nɛn tiin yorɑ.
22Bɑɑwure wi u kun Yinni kĩ, u bɔ̃ri wɑ. Mɑrɑnɑtɑ. Yen tubusiɑnɑ, Yinni, ɑ nɑ.
23Yinni Yesun durom mu n wɑ̃ɑ kɑ bɛɛ.
24Nɛn kĩru tɑ wɑ̃ɑ kɑ bɛɛ kpuro Kirisi Yesu sɔɔ. Ami.