Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Jude

Jude 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mai baahi o Jude, tangada hai hegau a Jesus Christ, tuaahina daane James, ang gi digau ala gu gahigahi go God, ala e mouli i lala di aloho o God Tamana, mo di madamada humalia o Jesus Christ:
2Tumaalia, noho i di aumaalia, mo di aloho gi haga honu ina goodou.
3Ogu ihoo hagaaloho nei, au nogo hagamahi huoloo e hihi adu gi goodou di hai o di haga mouli dela e hai mee ginai gidaadou ngaadahi, dolomeenei au gu hagabaubau huoloo bolo au e hihi di lede deenei e hagamaaloo aga goodou gii tuu maaloo i lodo di mouli hagadonu dela ne wanga go God haga dahi gi ana daangada.
4Idimaa, digau huaidu i golo i tadau baahi e haga hai gee nia helekai di Longo Humalia o tumaalia o God bolo gi daudali nadau haihai huaidu, digaula e bae gi daha a Jesus Christ, dela go tadau Dangada Aamua go tadau Dagi. I mua loo di Beebaa Dabu e haga modongoohia di huaidu dela gu hai mee ginai digaula.
5Ma e aha maa goodou gu iloo humalia nia mee huogodoo aanei, gei au e hiihai e haga langahia adu gi goodou i di hai o Dimaadua dela ne haga dagaloaha digau Israel gi daha mo Egypt, nomuli, gei Mee ga hagahuaidu digau ala digi hagadonu.
6Goodou gi langahia digau di langi ala hagalee noho i nadau lohongo donu. Digaula guu kili gi daha nadau lohongo. God gu lawalawa digaula gi nia daula baalanga deeodi i lodo di gowaa bouli i lala, e dugu e tali di nadau hagi aga i di Laangi damana, e hagahuaidu.
7Goodou gi langahia labelaa Sodom mo Gomorrah, mo nia waahale ala e hoohoo mai gi golo. Digau o nia waahale aanei guu hai labelaa nia huaidu digau di langi ala ne hai, nia hiihai hai be di manu mo nia hiihai taane ang gi taane. Digaula guu hai di haga modongoohia gi digau huogodoo, i di nadau hagaduadua i di ahi dee odi.
8E hai labelaa beenei, digau agoago tilikai aanei e haihai nadau moe ala e hai digaula gii bida hai di huaidu ang gi nadau huaidina. Digaula e haga balumee nia mogobuna o God. Digaula e leelee huaidu i nia madamada o digau di langi.
9Tangada di langi aamua go Michael digi hai di mee deenei. Dono madagoaa nogo lagalagamaaloo ginaua mo Setan be di maa koai i ginaua gaa kae tuaidina o Moses, Michael digi haga huaidu ina a Setan gi ana helekai haganneennee, ge ne helekai hua boloo, “Dimaadua ga haga huaidu laa goe!”
10Gei digau aanei, le e leelee huaidu i nia hagadilinga mee ala e de iloo ginaadou, gei nia mee ala e iloo digaula ala e hai be di iloo o nia manu lodo geinga, aanei nia mee ala e daaligi digaula.
11E huaidu huoloo ang gi digaula! Digaula e hula i di ala nogo hana ai a Cain. Digaula gu ihala be di hala o Balaam i di gili nia bahihadu. Digaula e de hagalongo gadoo be Korah, gei digaula ga hagahuaidu gadoo be mee.
12Digaula e hai gadoo be nia dogolia ala e hagadogolia godou hagamiami daumaha hagaamu di aloho o God. Digaula e hai gadoo be digau hagaloohi siibi hagalangaadia dangada ala e benebene hua ginaadou. Digaula e hai be nia gololangi ala e angiangina i di madangi, ge hagalee doo di uwa. Digaula e hai gadoo be nia laagau ala hagalee huwa, hagalee huwa labelaa i di madagoaa taugai. E hai be nia laagau ala gu daagi gi daha mo nia gelegele, gu deai nadau aga ai, gei guu mmade hagatau.
13Digaula e hai gadoo be nia beau maaloo o di moana, mo nadau hai haga langaadia dangada ala e kila aga be nia abiabi. Digaula e hai be nia heduu ala e menegenege, ala gu hagatogomaalia di nadau lohongo go God i di gowaa llala bouli dongoeho gaa hana hua beelaa.
14Enoch, dela go di hidu hagadili mai Adam, dela ne agoago i mua loo i di hai o digaula boloo, “Tagi ga hanimoi mo ana gau di langi dabuaahia dogologowaahee,
15belee hagi aga, e hagaduadua digaula huogodoo i nadau haihai huaidu ala ne hai, mo nadau helekai huaidu huogodoo ala nogo leelee huaidu i God!”
16Digaula e lagalagamaaloo ge hagahuaidu digau ala i golo i nia madagoaa huogodoo. Digaula e daudali hua nadau hiihai huaidu. Digaula e bida hagaamu hua ginaadou. Digaula e hagaamu digau ala i golo bolo gii gila nadau hiihai.
17Ogu ihoo hagaaloho nei, goodou gi langahia nia mee ala ne hagi adu go digau agoago hagau i di hai o tadau Dagi go Jesus Christ.
18Digaula ne helekai adu gi goodou boloo, “Di madagoaa nia laangi hagaodi gaa dae mai, gei nia daangada ga kila aga, ga leelee huaidu i goodou. Digau aanei e daudali nadau haihai huaidu.”

19Aanei digau ala e hai nia daangada gi dee buni, e dagi go nadau hiihai huaidu, di Hagataalunga Dabu la hagalee i nadau baahi.
20Gei goodou, go ogu ihoo hagaaloho, hagamahi, heia goodou gi maaloo i lodo godou hagadonu dabuaahia. Hai dalodalo i nia mogobuna o di Hagataalunga Dabu,
21gei gi hagamau ina goodou i lodo di aloho o God, i di godou madagoaa dela e talitali tumaalia o tadau Dagi go Jesus Christ dela e gowadu gi goodou di mouli dee odi.
22Goodou gi dumaalia ang gi digau ala e manawa logo.
23Haga dagaloaha ina digau ala i golo gi daha mo di ahi. Haga modongoohia ina tumaalia mo di hagalaamua gi digau ala i golo, gei gi de hiihai hogi gi nadau goloo ala gu gulugulua i nia hiihai huaidu o nadau huaidina.
24Ang gi Mee dela e mee di benebene goodou gi dee too, ge gowadu gi goodou di tene mo di madammaa i mua ono hadumada madamada,
25ang gi Mee go di God e dahi, go tadau Dangada Hagamouli, mai Jesus Christ, go tadau Dagi, gi madamada, hagalaamua, nia mahi mo nia mogobuna, mai loo i taamada, gaa dae mai gi dolomeenei, gaa hana hua beelaa! Amen.