Text copied!
CopyCompare
Ti Biblia - Juan

Juan 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idi punganay ket addan ti Sao, kadua ti Dios ti Sao ket ti Sao ket Dios.
2Daytoy, ti Sao, ket kadua ti Dios idi punganay.
3Naaramid amin a banbanag babaen kenkuana, awan ti naaramid a banag uray maysa no awan isuna.
4Adda kenkuana ti biag, ken dayta a biag ti silaw iti amin a tattao.
5Agranraniag ti silaw iti kasipngetan ken saan nga iniddep ti kasipngetan daytoy.
6Adda ti maysa a lalaki a naibaon manipud iti Dios nga agnagan ti Juan.
7Immay isuna a kas saksi a mangpaneknek maipapan iti silaw tapno mabaelan iti amin a mamati babaen kenkuana.
8Saan a ni Juan ti silaw no di ket immay isuna tapno mapaneknekanna ti maipapan iti silaw.
9Dayta ti pudno a silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag iti tunggal maysa.
10Adda isuna iti lubong, ken naaramid ti lubong babaen kenkuana ngem saan isuna a naammoan iti lubong.
11Immay isuna kadagiti bukodna a banbanag ngem saan isuna nga inawat dagiti tattaona.
12Ngem kadagiti adu nga immawat kenkuana, ken namati iti naganna, inikkanna dagitoy ti kalintegan nga agbalin nga an-annak iti Dios.
13Naipasngayda saan a babaen iti dara, saan a babaen iti pagayatan ti lasag, saan a babaen ti pagayatan iti tao, no di ket babaen iti Dios.
14Ita, nagbalin a lasag ti Sao ken nakipagnaed kadatayo. Nakitami ti dayagna, dayag a naidumduma kas kakaisuna a tao a naggapu iti Ama, napnoan isuna ti parabur ken kinapudno.
15Pinaneknekan ni Juan ti maipapan kenkuana ket impukpukkawna, “Daytoy a tao ti imbagak kadakayo, 'Ti umay a sumarsaruno kaniak ket nangatngato ngem siak gapu ta adda isuna sakbay kaniak.”'
16Gapu ta manipud iti kinabuslonna ket inawattayo ti maysa a sagut kalpasan ti maysa a sagut.
17Naited ti linteg babaen kenni Moises, ngem immay ti parabur ken kinapudno babaen kenni Jesu-Cristo.
18Awan ti tao a nakakita ti Dios uray kaanoman. Ti maysa ken kakaisuna a tao, ti Dios, nga adda iti barukong iti Ama, inyam-ammona isuna.

19Ita, daytoy ti pammaneknek ni Juan idi nangibaon dagiti Judio kenkuana kadagiti papadi ken levita manipud Jerusalem tapno saludsodenda isuna, “Siasinoka?”
20Siwayawaya nga imbagana ken saanna nga inlibak ket sinungbatanna ida, “Saan a siak ti Cristo.”
21Ket sinaludsodda isuna, “Siasinoka ngarud? Sika kadi ni Elias?” Kinunana kadakuada, “Saan.” Kinunada kenkuana “Sika kadi ti profeta?” Simmungbat isuna, “Saan.”
22Ket kinunada kenkuana, “Siasinoka? Ania ti makunam maipapan iti bagim tapno adda ti maitedmi a sungbat kadagiti nangibaon kadakami?,”
23Kinuna ni Juan, “Siak ti timek ti maysa nga agpukpukkaw iti let-ang: 'Aramidenyo a nalinteg ti dalan ti Apo,' kas imbaga iti profeta Isaias.”
24Ita, adda sadiay dagiti imbaon dagiti Fariseo. Nagsaludsodda kenni Juan ket kinunada kenkuana,
25“No saan a sika ti Cristo, ni Elias wenno ti profeta, ket apay a mangbaubautisarka?”
26Simmungbat ni Juan ket kinunana, “Mangbautisarak iti danum, nupay kasta, adda ti maysa a nakatakder iti nagbabaetanyo a saanyo a mabigbig.
27Isuna ti umay kalpasan kaniak, saanak a maikari a mangwarwar iti tali iti sandaliasna.”
28Napasamak dagitoy idiay Betania iti bangir iti Jordan a pagbaubautisaran ni Juan.
29Iti simmaruno nga aldaw, nakita ni Juan nga um-umay ni Jesus kenkuana ket kinunana, “Kitaenyo, dayta iti Kordero ti Dios a mangik-ikkat iti basol iti lubong!
30Daytoy ti maysa nga imbagak kadakayo, 'Ti umay a sumarsaruno kaniak ket nangatngato ngem siak gapu ta adda isuna sakbay kaniak.'
31Saanko a nabigbig isuna ngem napasamak dagitoy tapno maipakaammo isuna iti Israel, isunga immayak a mangbaubautisar iti danum.”
32Pinaneknekan ni Juan, “Nakitak a bumabbaba ti Espiritu a kas kalapati manipud iti langit ken nagtalinaed daytoy kenkuana.
33Saanko a nabigbig isuna ngem imbaga iti nangibaon kaniak a mangbautisar iti danum a, 'No siasino ti makitam a pagbabaan ken pagtalinaedan iti Espiritu, isuna ti mangbautisar iti Espiritu Santo.'
34Nakitak ken pinaneknekak nga isu ti Anak ti Dios.”
35Iti simmaruno manen nga aldaw, kabayatan nga agtaktakder ni Juan ken ti dua nga adalanna,
36nakitada ni Jesus a magmagna ket kinuna ni Juan, “Kitaenyo, dayta ti Kordero iti Dios!”

37Idi nangngeg iti dua nga adalan ti imbaga ni Juan, sinurotda ni Jesus.
38Timmaliaw ni Jesus ket nakitana a sumursurot ida kenkuana ket kinunana kadakuada, “Ania ti kayatyo?” Simmungbatda, “Rabbi ('Manursuro ti kaipapananna) sadino ti pagnanaedam?”
39Imbaga ni Jesus kadakuada, “Umaykayo ken kitaenyo.” Ket napanda ken nakitada ti pagnanaedan ni Jesus. Nagtalinaedda sadiay a kadua ni Jesus iti dayta nga aldaw gapu ta umadanin ti maikasangapulo nga oras.
40Maysa kadagiti dua a nakangngeg kenni Juan ken simmurot kenni Jesus ket agnagan ti Andres, kabsat a lalaki ni Simon Pedro.
41Nakitana nga immuna ni Simon a kabsatna ket kinunana kenkuana, “Nasarakanmin ti Mesias (naipatarus a kas, 'ti Cristo').
42Intugotna isuna kenni Jesus, kinita ni Jesus isuna ket kinunana, “Sika ni Simon nga anak ni Juan, Cefas ti maiawag kenka” ('Pedro' ti kaipapananna).
43Iti simmaruno nga aldaw, idi nangngeddeng ni Jesus a mapan iti Galilea, nasarakanna ni Felipe ken kinunana kenkuana, “Surotennak.”
44Ita, ni Felipe ket taga Bethsaida nga siudad ni Pedro ken Andres.
45Nasarakan ni Felipe ni Natanael ket kinunana kenkuana, “Nasarakanmin ti ibagbaga ni Moises kadagiti linteg ken dagiti insurat dagiti profeta, ni Jesus nga anak ni Jose a taga Nasaret.”
46Imbaga ni Natanael kenkuana, “Adda kadi ti naimbag a banag nga aggapo manipud iti Nazaret?” Kinuna ni Felipe kenkuana, “Umayka ket kitaem.”
47Idi nakita ni Jesus nga um-umay ni Natanael kenkuana ket kastoy ti imbagana maipapan kenkuana, “Kitaenyo, adda ditoy ti pudno nga Israelita ket awan kenkuana ti aniaman a kinaulbod.”
48Kinuna ni Natanael kenkuana, “Kasano nga am-ammonak?” Simmungbat ni Jesus ken kinunana kenkuana, “Nakitakan sakbay nga inayabannaka ni Felipe, idi addaka iti sirok iti kayo nga igos.”
49Simmungbat ni Natanael, “Rabbi, sika ti Anak ti Dios ken ari ti Israel!”
50Simmungbat ni Jesus ket kinunana, “Gapu ta imbagak a, 'Nakitaka nga adda idiay sirok iti kayo nga igos, 'Mamatika kadi?” Makakitaka pay ti nabilbileg a banbanag ngem daytoy.”
51Kinuna ni Jesus, “Pudno, pudno, ibagak kenka, makitamto a nalukatan ti langit ket agpangato ken agpababa dagiti anghel ti Dios iti Anak ti Tao.”