Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:13-14 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:13-14 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Ej, nin yi tnum Hebróna'tz, i'tz jun scyeri e'chk tnum kalel chicolwit quib yi e' yi na quim junt cyuch' cya'n tan jun xubse'n yi na chiban. Ncha'tz ak'lij yi e'chk tnume'j scyetz yi e' mas xonl Aarón yi pale':
14 Libna, tu Jatir, tu Estemoa,