Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 21

Josué 21:13-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13Ej, nin yi tnum Hebróna'tz, i'tz jun scyeri e'chk tnum kalel chicolwit quib yi e' yi na quim junt cyuch' cya'n tan jun xubse'n yi na chiban. Ncha'tz ak'lij yi e'chk tnume'j scyetz yi e' mas xonl Aarón yi pale':
14Libna, tu Jatir, tu Estemoa,

Read Josué 21Josué 21
Compare Josué 21:13-14Josué 21:13-14