Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:4-5 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:4-5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Ncha'tz txe'n itetzaj yi ama'l yi at cwe'n tzi'n, yi na xe'tnin Sidón, nin yi na opon jalen Afec, yi mojom tib scyuch' yi e' amorreo.
5 Ncha'tz txe'n itetzaj chi'ama'l yi e' giblita, nin yi ama'l cwent Líbano, yi na xe'tij Baal-gad, nin na opon xe wutz Hermón jalen Hamat.