Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 13

Josué 13:4-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Ncha'tz txe'n itetzaj yi ama'l yi at cwe'n tzi'n, yi na xe'tnin Sidón, nin yi na opon jalen Afec, yi mojom tib scyuch' yi e' amorreo.
5Ncha'tz txe'n itetzaj chi'ama'l yi e' giblita, nin yi ama'l cwent Líbano, yi na xe'tij Baal-gad, nin na opon xe wutz Hermón jalen Hamat.

Read Josué 13Josué 13
Compare Josué 13:4-5Josué 13:4-5