Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:31 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:31 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Ncha'tz cyetzaj jalajt te yi ama'l Galaad tu yi cobt tnum yi na bi'aj Astarot tu Edrei. Ya'stzun yi ama'l yi ak'lij scyetz xonl Maquir, cy'ajl Manasés. Xomquen tu' te tajlal jujun k'u'j e' yi chixonl quib.