Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 13

Josué 13:31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
31Ncha'tz cyetzaj jalajt te yi ama'l Galaad tu yi cobt tnum yi na bi'aj Astarot tu Edrei. Ya'stzun yi ama'l yi ak'lij scyetz xonl Maquir, cy'ajl Manasés. Xomquen tu' te tajlal jujun k'u'j e' yi chixonl quib.

Read Josué 13Josué 13
Compare Josué 13:31Josué 13:31