Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:22 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:22 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

22 Cha'stzun te qui'c jun xonl Anac, yi e' yi nim wutz quikan, ncyaj cyen le ama'la'tz yi at ẍchik'ab yi e' xonl Israel. Poro ilenin e' cyaj cyen cobox le ama'l Gaza, tu Gat, nin Asdod.