Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 11

Josué 11:22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22Cha'stzun te qui'c jun xonl Anac, yi e' yi nim wutz quikan, ncyaj cyen le ama'la'tz yi at ẍchik'ab yi e' xonl Israel. Poro ilenin e' cyaj cyen cobox le ama'l Gaza, tu Gat, nin Asdod.

Read Josué 11Josué 11
Compare Josué 11:22Josué 11:22