Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Ibraniylarƣa

Ibraniylarƣa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eytⱪanlirimizning bax nuⱪtisi xuki: Ərxtiki uluƣ Bolƣuqining tǝhtining ong tǝripidǝ olturƣan xundaⱪ bir Bax Kaⱨinimiz bar.
2U muⱪǝddǝs jaylarda, xundaⱪla insan ǝmǝs, bǝlki Pǝrwǝrdigar tikkǝn ⱨǝⱪiⱪiy ibadǝt qedirining ⱨǝmmisidǝ kaⱨinliⱪ hizmitini ⱪilƣuqidur.
3Ⱨǝrbir bax kaⱨin ⱨǝdiyǝ ⱨǝm ⱪurbanliⱪlar sunux üqün tǝyinlinidu. Xuning üqün, bizning bu bax kaⱨinimizningmu birǝr sunidiƣini bolux kerǝk idi.  
4Dǝrwǝⱪǝ ǝgǝr U yǝr yüzidǝ bolsidi, ⱨǝrgiz kaⱨin bolmaytti; qünki bu yǝrdǝ Tǝwrat ⱪanun-tüzümi boyiqǝ ⱨǝdiyǝ sunidiƣan kaⱨinlar alliburunla bardur
5(bu kaⱨinlar hizmǝt ⱪilidiƣan ibadǝt qediri pǝⱪǝtla ǝrxtiki ixlarning kɵqürülmisi wǝ kɵlǝnggisidur. Musa dǝl bu ibadǝt qedirini ⱪuruxⱪa baxliƣanda, Hudaning wǝⱨiysi uningƣa kelip: «Eⱨtiyat ⱪilƣinki, bularning ⱨǝmmisini sanga taƣda kɵrsitilgǝn ɵrnǝk boyiqǝ yasiƣin» dǝp agaⱨlandurƣan).
6Lekin ⱨazir U (kona ǝⱨdigǝ ait wǝdilǝrdin ǝwzǝl wǝdilǝr üstigǝ bekitilgǝq) tehimu yahxi bir ǝⱨdining wasitiqisi bolƣaqⱪa, Uningƣa berilgǝn kaⱨinliⱪ hizmiti baxⱪa kaⱨinlarningkidin xunqǝ ǝwzǝl turidu.  
7Əgǝr xu dǝslǝpki ǝⱨdǝ kǝm-kütisiz bolsa idi, keyinkisi üqün orun izdǝxning ⱨeqⱪandaⱪ ⱨajiti bolmiƣan bolatti.
8Lekin, Huda kona ǝⱨdini yetǝrsiz dǝp ⱪarap, Israillarƣa mundaⱪ degǝn: — «Mana, xu künlǝr keliduki, — dǝydu Pǝrwǝrdigar, — Mǝn Israil jǝmǝti wǝ Yǝⱨuda jǝmǝti üqün yengi bir ǝⱨdini ǝmǝlgǝ axurimǝn.  
9Bu ǝⱨdǝ ularning ata-bowiliri bilǝn tüzgǝn ǝⱨdigǝ ohximaydu; xu ǝⱨdini Mǝn ata-bowilirini ⱪolidin tutup Misirdin ⱪutⱪuzup yetǝkliginimdǝ ular bilǝn tüzgǝnidim; qünki ular Mǝn bilǝn tüzüxkǝn ǝⱨdǝmdǝ turmidi, mǝn ulardin nǝzirimni yɵtkidim, — dǝydu Pǝrwǝrdigar.
10Qünki xu künlǝrdin keyin, Mening Israil jǝmǝti bilǝn tüzidiƣan ǝⱨdǝm mana xuki: — «Mǝn Ɵz tǝwrat-ⱪanunlirimni ularning zeⱨin-ǝⱪligǝ salimǝn, ⱨǝmdǝ ularning ⱪǝlbigimu pütimǝn; Mǝn ularning Hudasi bolimǝn, ularmu Mening hǝlⱪim bolidu.
11Xundin baxlap ⱨeqkim ɵz yurtdixiƣa, yaki ɵz ⱪerindixiƣa: — «Pǝrwǝrdigarni tonuƣin» dǝp ɵgitixining ⱨajiti ⱪalmaydu; qünki ularning ⱨǝmmisi, ǝng kiqikidin qongiƣiqǝ Meni bilip bolƣan bolidu;
12qünki mǝn ularning ⱪǝbiⱨliklirigǝ rǝⱨim ⱪilimǝn ⱨǝmdǝ ularning gunaⱨliri wǝ itaǝtsizlikirini mǝnggügǝ esimdin qiⱪiriwetimǝn».
13Əmdi Hudaning bu ǝⱨdini «yengi» deyixi burunⱪisini «kona» degǝnlikidur; ǝmdi waⱪti ɵtkǝn, koniriƣan ix bolsa uzun ɵtmǝy yoⱪilidu.