Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Biblia - HECHOS

HECHOS 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huajca camanaltic nopa hueyi totajtzi huan quitatzintoquili Esteban: ―¿Nelía tiquijtojtoc nochi ni tamanti?
2Huan Esteban quinanquili: “Noicnihua huan notatahua, techtacaquilica. Toteco Dios, yaya cati quipiya ihueyitilis, monexti huejcajquiya iixpa tohuejcapan tata Abraham quema itztoya ipan tali Mesopotamia, quema ayemo yajtoya ipan altepet Harán.
3Huan Toteco quiilhui Abraham: ‘Xiquisa ipan ni motal huan xiquincahua mohuicalhua. Xiya ipan nopa tali campa nimitznextiliti para tiitztos.’
4“Huajca Abraham quisqui ipan nopa tali cati itoca Caldea, huan yajqui altepet Harán. Huan nopona mijqui itata, huan Toteco Dios quihualicac Abraham hasta ni tali campa tiitztoque ama.
5Huan Toteco amo quimacac Abraham se tali para iaxca, yon se pilquentzi. Pero Toteco quitencahuili quinmacasquía ni tali iteipan ixhuihua Abraham masque Abraham noja ayemo quipiyayaya yon se icone.
6Huan Toteco nojquiya quiilhui Abraham para iteipan ixhuihua itztose ipan seyoc tali para nahui ciento xihuit huan amo quema huelis mochihuase quej cati nopona ehuani. Huan quiijto para masehualme cati nopona ehuani quintequipanoltisquíaj chicahuac quej tequipanohuani cati iniaxcahua. Huan quiilhui para cati nopona ehuani tahuel quintaijyohuiltise.
7Pero nojquiya Toteco quiilhui Abraham: ‘Niquintatzacuiltis cati ehuani ipan nopa tali, huan teipa sempa quisase moteipan ixhuihua ten nopa tali huan inijuanti nechhueyimatiquij nica.’
8“Huan Toteco Dios quichijqui se camanal sencahuali ica Abraham huan quimacac se tamachtili cati itoca circuncisión para ma quintequili ininpiltacayo nochi ioquichpilhua. Nopa machiyot quinextis para quineltocaj cati Toteco quintencahuilijtoya. Huajca quema tacatqui Isaac, icone Abraham, huan quipixtoya chicueyi tonati, quitequili nopa machiyot circuncisión ipan ipiltacayo. Huan quema Isaac motacachijqui, tacatqui icone, Jacob. Huan quema Jacob motacachijqui, tacatque majtacti huan ome iconehua. Huan inijuanti tohuejcapan tatahua nochi tiisraelitame.
9“Huan iconehua Jacob quichicoitayayaj ica José, se iniicni, huan quinnamaquiltijque sequij tacame cati quihuicaque ipan tali Egipto. Pero Toteco Dios itztoya ihuaya José,
10huan quimanahui quema taijyohuiyaya huan quimacac miyac italnamiquilis. Huan Toteco quichijqui para nopa Tanahuatijquet Faraón, cati tanahuatiyaya ipan nochi nopa tali Egipto, ma quicualita José. Huan nopa tanahuatijquet quitali José para ma eli gobernador ipan nopa tali Egipto hasta nojquiya quinnahuati nochi cati itztoyaj ipan ichaj Faraón.
11“Teipa pejqui se hueyi mayanti ipan tali Egipto huan tali Canaán, huan nochi taijyohuiyayaj. Huan tohuejcapan tatahua amo huelque quipantijque cati quicuase.
12Pero Jacob quicajqui oncayaya tacualisti ipan tali Egipto, huan quintitanqui itelpocahua, inijuanti cati tohuejcapan tatahua, para ma yaca nepa. Ya nopa elqui quema iyojyoc yajque tali Egipto.
13Huan teipa inijuanti sempa yajque ica ompa. Huan José quinilhui para yaya iniicni huan quinnexti iixpa Tanahuatijquet Faraón para yaya ma quinixmati iicnihua.
14Huan José quinilhui iicnihua ma quinotzatij inintata huan nochi ihuicalhua para ma hualaca tali Egipto. Huan setenta y cinco masehualme hualajque.
15Yeca quej nopa tohuejcapan tata Jacob yajqui huan mocajqui ipan tali Egipto. Huan teipa Jacob mijqui nopona. Huan nojquiya teipa mijque nopona nochi tohuejcapan tatahua cati eliyayaj iconehua Jacob.
16Huan teipa nopa israelitame quihuicaque nochi iniomiyo hasta altepet Siquem. Nepa quintalijque ipan se ostot ipan tepet cati eltoya iaxca Abraham pampa quincohuili iconehua Hamor.
17“Huan monechcahuiyaya nopa tonali para Toteco quichihuas cati huejcajquiya quitencahuilijtoya Abraham para quichihuas huan quinquixtis nopa masehualme ipan Egipto. Huan nopa israelitame nelía itztoyaj miyaqui pampa momiyaquilijtoyaj tahuel ipan Egipto.
18Huan pejqui tanahuatía seyoc tanahuatijquet ipan Egipto cati amo quema quicactoya ten José pampa ya quipixtoya miyac xihuit ica mijqui José.

19Huan nopa yancuic tanahuatijquet quincajcayajqui nopa israelitame cati itztoyaj tohuejcapan tatahua huan quintaijyohuilti miyac. Quinnahuati ma quintahuelcahuaca ininpiloquichpilhua para ma miquica.
20“Huan ipan nopa tonali tacatqui Moisés cati quipacti Toteco. Huan inana huan itata quiiscaltijque eyi metzti ipan ininchaj.
21Huan quema inana Moisés monejqui quitahuelcahuas ioquichpil para ma miqui, iichpoca nopa yancuic tanahuatijquet Faraón quipanti huan quihuicac ichaj huan quiiscalti quej icone.
22Yeca Moisés momachti nochi talnamiquilisti cati nopa egipcios quimatiyayaj. Huan Moisés hueliyaya camanalti cuali huan quipixqui yajatili quichihuas miyac tamanti tequit.
23“Pero quema Moisés quiaxiti cuarenta xihuit, quinequiyaya quinpaxaloti iisraelita icnihua.
24Huan quiitac se egipcio tacat quihuitequiyaya se tacat israelita. Huan Moisés quimanahui nopa israelita huan quimicti nopa tacat egipcio.
25Huan Moisés moilhuiyaya para nopa israelitame quimachilisquíaj para Toteco quititantoya para quinquixtisquía campa tetequipanohuayayaj san tapic, pero inijuanti amo quimachilijque.
26Huan tonili Moisés sempa yajqui quinpaxaloto nopa israelitame. Huan quinpantito ome israelita tacame motehuiyayaj. Huan quinequiyaya quinyoltalis huan quinilhui: ‘Tacame, anicnime, ¿para ten anmotehuíaj?’
27“Pero nopa tacat cati quimaquiliyaya ihuampo quicuatopejqui Moisés huan quiilhui: ‘¿Ajquiya mitztequimacatoc para technahuatiqui huan techtajtolsencahuaqui?
28¿Tijnequi techmictis quej yalohua tijmicti nopa egipcio?’
29Huan quema Moisés quicajqui cati nopa tacat quiijto, cholojtejqui tahuel huejca hasta tali Madián. Mocajqui ipan nopa tali quej se sejcoyoc ejquet, huan mosihuajti huan nopona tacatque ome iconehua.
30“Huan quema Moisés quipixtoya cuarenta xihuit ipan tali Madián, se tonali nejnemiyaya ipan nopa huactoc tali nechca nopa tepet cati itoca Sinaí. Huan monexti se ilhuicac ejquet iixpa ipan itilelemecyo se tit ipan se xihuitzonti cati tatayaya.
31Huan quema Moisés quiitac, quitachili huan monechcahui para cuali quitachilis. Huan nimantzi quicajqui itoscac Toteco cati quiilhui:
32‘Na niininTeco mohuejcapan tatahua. Na niininTeco Abraham, Isaac huan Jacob.’ Huan Moisés pejqui huihuipica pampa nelía momajmati huan ayecmo quinejqui quitachilis.
33Huan Toteco Dios quiilhui: ‘Xijquixti motecac pampa ni tali campa timoquetztoc tatzejtzeloltic pampa nica nojquiya na niitztoc.
34Na niquinita quenicatza taijyohuíaj nomasehualhua nopona ipan tali Egipto, huan nijcactoc quema chocaj huan nitemotoc ten ilhuicac para niquinmanahuis. Huajca xiquita, ama nimitztitanis ipan tali Egipto para tiquinmaquixtis.’
35“Huajca Toteco sempa quititanqui ma yas Egipto nopa tacat Moisés cati nopa israelitame achtohui amo quinejque quiitase huan quiilhuijtoyaj: ‘¿Ajquiya mitztequimacatoc para technahuati huan techtajtolsencahua?’ Quena, ica se ilhuicac ejquet cati monexti iixpa ipan nopa xihuitzonti, Toteco quititanqui Moisés ma yahui Egipto, pero ama quej se tanahuatijquet huan se tamanahuijquet.
36Huan Moisés quichijqui miyac tiochicahualnescayot huan tanextili ipan nopa tali Egipto, huan ipan nopa Hueyi At Chichiltic huan ipan nopa huactoc tali para cuarenta xihuit. Huan quinyacanqui nopa israelitame ma quisaca.

37Huan ni Moisés quinilhui nopa israelitame huejcajquiya: ‘Toteco amechtitanilis se tajtolpanextijquet quej nechtitantoc huan yaya elis se toisraelita icni.’
38Yaya ni Moisés nojquiya cati itztoya ipan nopa tasentilisti ten tohuejcapan tatahua ipan nopa huactoc tali campa amo teno eli. Huan Moisés motajcoquetzqui ica nopa ilhuicac ejquet cati quicamanalhui ipan tepet Sinaí huan tohuejcapan tatahua. Huan Moisés quiseli nopa camanali cati temaca nemilisti para ma techilhui tojuanti.
39“Pero tohuejcapan tatahua amo quinejque quitacaquilise Moisés huan moilhuijque para cuali tacuepilisquíaj ipan tali Egipto.
40Huajca tohuejcapan tatahua quiilhuijque Aarón: ‘Techsencahuili dioses para techyacanase ipan ojti, pampa tojuanti amo tijmatij taya ipantic nopa Moisés cati techquixti ipan tali Egipto.’
41Huajca quichijque se tamanti ten oro para quihueyimatise huan quipixqui itachiyalis quej se pilhuacaxtzi. Huan quimacaque tacajcahualisti nopa teteyot huan quinpacti cati mosencahuilijtoyaj.
42Huajca Toteco moiyocatali ten inijuanti huan quincahuili ma quinhueyimatica nopa sitalime ten ilhuicac. Eltoc quej nopa tajtolpanextiani quiijcuilojque ipan nopa amatapohuali campa Toteco quinilhui: ‘Quema anisraelitame anquinmictiyayaj tapiyalme, huan antemacayayaj tacajcahualisti para cuarenta xihuit ipan nopa huactoc tali, amo na cati antechmacayayaj.
43Cati achi más anquiicnelijque elqui amotaixcopincayo Moloc cati anquinejnemiltijque amohuaya ipan ipilchaj. Huan anquihuicayayaj se sitali cati anmoilhuijque eliyaya iaxca amoteteyo Renfán. Pero san elqui taixcopinalme cati anquichijque ica amomax para anquinhueyimatise. Huajca nimechquixtis ipan amotal huan nimechcahuati ipan seyoc nali nopa altepet Babilonia.’ ”
44Huan Esteban noja camanaltiyaya iniixpa nopa tequichihuani huan quinilhui: “Tohuejcapan tatahua quipixtoyaj nopa Yoyon Tiopamit cati quihuicaque inihuaya ipan nopa huactoc tali. Quisencajtoyaj nopa tiopamit senquisa quej nopa iixcopinca cati Toteco quinextili Moisés para ma quichihua.
45Huan teipa mijqui Moisés huan tohuejcapan tatahua quiselijque nopa Yoyon Tiopamit. Huan inijuanti quihualicaque quema Josué quinyacanqui ma moaxcatica ni tali. Huan Toteco quinquixti nopa masehualme cati amo israelitame cati itztoyaj nica. Huan Toteco quinmacac ni tali tohuejcapan tatahua. Huan quipixtoyaj nopa Yoyon Tiopamit hasta nopa tonali quema tanahuatiyaya David.
46Huan Toteco quicualitac David, huan David quinejqui quichihuas se hueyi cali para ma ipan itzto Toteco, cati iDios tohuejcapan tata Jacob.
47Pero elqui Salomón, icone David, cati quichijqui nopa cali para Toteco.
48Pero tijmatij nelía Toteco Cati Más Hueyi amo mocahua ipan se tiopamit cati masehualme quichijchijtoque ica inimax. Eltoc quej quiijto se tajtolpanextijquet cati huejcajquiya quiijcuilo ni camanali cati Toteco quiijto:
49‘Na nijtemitía ilhuicacti huan taltipacti. Amo quema oncas se cali cati nechaxilis para ipan niitztos pampa ninelhueyi. ¿Quenicatza huelis anquichihuase se cali para ipan nimosiyajquetzas?
50Na ica nomax nijchijqui nochi tamanti ipan ilhuicacti huan taltipacti.’ Quej nopa quiijto Toteco.”
51Huan Esteban quinilhui nopa tequichihuani: “¡Anyoltetique! Ipan amoyolo amo anquiixmatij Toteco. Amo anquinequij anquicaquise cati melahuac. Nochipa anquihuejcamajcahuaj Itonal Toteco. Anquichihuaj cati amo cuali san se quej tohuejcapan tatahua quichijque huejcajquiya.
52Tohuejcapan tatahua quintaijyohuiltijque senquisa nochi nopa tajtolpanextiani. Quinmictijque nopa tajtolpanextiani cati quinyolmelajque para teipa hualasquía Yaya Cati Xitahuac cati Toteco techtitanilisquía. Huan quema nopa Cristo ajsico, anquitemactilijque ica fiero masehualme huan anquimictijque.
53Amo anquinequij anquintoquilise itanahuatilhua Moisés masque elque ilhuicac ehuani cati techmacaque nopa tanahuatilme.”
54Huan quema quicajque nopa tequichihuani cati Esteban quiijto, tahuel cualanque hasta motanhuehuechotzque.

55Pero Esteban temitoc ica Itonal Toteco, tachixqui ilhuicac. Huan quiitac ihueyitilis Toteco Dios huan quiitac Jesús ijcatoya ica inejmat Toteco.
56Huajca Esteban quiijto: ―¡Xijtachilica! Na niquita tapojtoc ilhuicac huan Jesús cati Mocuetqui Masehuali ijcatoc ica inejmat Toteco Dios.
57Pero nopa tacame tzajtzique chicahuac huan monacastzajque para ayecmo quicaquise cati Esteban quiijtohuayaya. Huan nochi motalojque huan quiitzquijque.
58Huan quihuicaque Esteban altepeteno huan quitepachojque. Huan nopa tacame cati quitelhuijtoyaj para ma miqui quicajtejque iniyoyo ica se telpoca tacat cati itoca Saulo para ma quimocuitahui.
59Huan noja quitepachohuayayaj quema Esteban quitzajtzili Tohueyiteco huan quiilhui: “Tohueyiteco Jesús, xijseli notonal.”
60Huan teipa Esteban motancuaquetzqui huan chicahuac quiijto: “Tohueyiteco, xiquintapojpolhui ni tajtacoli cati nechchihuilíaj.” Huan quema Esteban tanqui camanalti, mijqui.