Text copied!
CopyCompare
banal na Bibliya - Genesis

Genesis 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ito ang talaan ng mga kaapu-apuhan ni Adan. Sa araw na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, ginawa niya sila ayon sa kanyang wangis.
2Nilikha niya silang lalaki at babae. Pinagpala niya sila at pinangalanan silang sangkatauhan nang sila ay likhain.
3Nang nabuhay si Adan ng 130 taon, siya ay naging ama ng isang anak na lalaki na ayon sa kanyang sariling wangis, sunod sa kanyang larawan, at pinangalanan niya itong Set.
4Pagkatapos na si Adan ay naging ama ni Set, nabuhay siya ng walondaang taon. Siya ay naging ama ng higit na marami pang mga anak na lalaki at mga anak babae.
5Nabuhay si Adan ng 930 taon, at pagkatapos siya ay namatay.
6Nang nabuhay si Set ng 105 taon, siya ay naging ama ni Enos.
7Pagkatapos na siya ay naging ama ni Enos, nabuhay siya ng 807 taon at naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
8Nabuhay si Set ng 912 taon, at pagkatapos siya ay namatay.
9Nang nabuhay si Enos ng siyamnapung taon, naging ama siya ni Kenan.
10Pagkatapos na siya ay naging ama ni Kenan, si Enos ay nabuhay ng 815 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
11Nabuhay si Enos ng 905 taon, at pagkatapos siya ay namatay.
12Nang nabuhay si Kenan ng pitumpung taon, siya ay naging ama ni Mahalalel.
13Pagkatapos na siya ay naging ama ni Mahalalel, nabuhay si Kenan ng 840 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
14Nabuhay si Kenan ng 910 taon at pagkatapos siya ay namatay.
15Nang nabuhay si Mahalalel ng animnapu't limang taon, siya ay naging ama ni Jared.
16Pagkatapos na siya ay naging ama ni Jared, nabuhay si Mahalalel ng 830 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
17Nabuhay si Mahalalel ng 895 taon at pagkatapos siya ay namatay.
18Nang nabuhay si Jared ng 162 taon, siya ay naging ama ni Enoc.

19Pagkatapos niyang naging ama ni Enoc, nabuhay si Jared ng walong daang taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
20Nabuhay si Jared ng 962 taon, at pagkatapos siya ay namatay.
21Nang nabuhay si Enoc ng animnapu't limang taon, siya ay naging ama ni Metusalem.
22Lumakad si Enoc na kasama ang Diyos sa tatlong daang taon pagkatapos na siya ay naging ama ni Metusalem. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
23Nabuhay si Enoc ng 365 taon.
24Lumakad si Enoc na kasama ang Diyos, at pagkatapos siya ay nawala, dahil kinuha siya ng Diyos.
25Nang nabuhay si Metusalem ng 187 taon, siya ay naging ama ni Lamec.
26Pagkatapos na siya ay naging ama ni Lamec, nabuhay si Metusalem ng 782 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
27Nabuhay si Metusalem ng 969 taon. Pagkatapos siya ay namatay.
28Nang nabuhay si Lamec ng 182 taon, siya ay naging ama ng isang lalaki.
29Tinawag niya siya sa pangalang Noe, sinabing, “Ang isang ito ang magbibigay kapahingahan sa atin mula sa ating trabaho at mula sa kapaguran ng ating mga kamay, na dapat nating gawin dahil sa lupang isinumpa ni Yahweh.”
30Nabuhay si Lamec ng 595 taon pagkatapos na siya ay naging ama ni Noe. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
31Nabuhay si Lamec ng 777 taon. Pagkatapos siya ay namatay.
32Matapos mabuhay ni Noe ng limandaang taon, siya ay naging ama nina Sem, Ham at Jafet.