Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Filipideↄ

Filipideↄ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lá á naa Kilisiwa kã́fĩa vĩɛ́, lá aà yeaázi lɛ́ tɛ́kpaágu, lá á lɛ́ doũ ń aà Nisĩnao, lá á kↄ̃ wɛ̃na vĩ ń sósobio,
2à làasoo doũ kɛ, á yeakↄ̃i iↄ doũ lɛdoũdeↄ ũ, pↄeãdoũdeↄ ũ. Bee a ma pↄ kɛ na à kɛ zài.
3Ásu yãe kɛ dɛnla ge yↄ̃̀ↄkɛa yã́io. Zĩabusaa guu àli kↄ̃ da gbia dɛ ázĩala.
4Gbɛ̃e su làasookɛ azĩa mɛ̀ndo yã́wao, aà gbɛ̃pãleↄ pↄ́ kɛ lↄ.
5Àↄ nↄ̀sɛ pↄ́ Kilisi Yesu vĩ vĩ sↄ̃.
6Aà lua'ia, i gbãa'e a sáaa ń Luaokɛwao,
7ↄ̃ à azĩa gwea tò à zↄkɛ sɛ̀, à gↄ̃̀ gbɛ̃nazĩna ũ à gbɛ̃nazĩnkɛ sɛ̀.
8À azĩa bùsa à misìilɛ e à gɛ̀ gàò, e gaa lipãakↄ̃awa se.
9Ayãmɛto Lua aà sɛ̀ lɛsĩ, à tↄ́ pↄ́ dɛ tↄ́ píila kpàɛ̀,
10kɛ́ tó wà Yesu tↄ́ sì, gbɛ̃́pii a kúlɛ luabɛ ń tↄↄlɛo ń tↄↄlɛ zíɛo,
11gbɛ̃́pii i o Yesu Kilisi mɛ́ Dii ũ Mae Lua tↄbↄa yã́i.
12Bee yã́i ma gbɛ̃́ yenzideↄ, lá i ma yãma gↄↄ pↄ́ má kúánↄ, atɛ̃sa lá má kúánↄ tiao, àↄ á bↄa maa lɛpapa ń vĩakɛa Luaɛo ń lualuao.
13Asa Lua mɛ́ lɛ́ zĩkɛ á guu, àlɛ á gba a pↄeãkɛa ni ń a kɛa zɛ́o.
14À yã́pii kɛ yã́kũtɛ̃ ń zↄao sai,
15kɛ́ à gↄ̃ tàaesai yãesaideↄ ũ, Lua nɛ́ sãasaiↄ ũ gbãgbɛ̃ sã́sãa dↄ̀ↄsaiↄ guu. À gupunɛ́ dṹniau lán saanaↄwa,
16íↄ wɛ̃ni yã́ kũa, kɛ́ mà e ĩ́anadã á yã́ musu Kilisi mↄ́zĩ. Tó álɛ kɛ màa, mi bà pã lɛo, mi zĩkɛ pão.
17Baa tó ma au a tↄ̃́lɛ á luanaaikɛa sa'o'i ũ, ma pↄ na, mɛ́ málɛ pↄnakɛánↄ ápii.
18Ápiↄ sↄ̃ à pↄnakɛ màa, wí kɛ sãnu.

19Ń Dii Yesu báaao má ye mà Timↄtee zĩwá tia, kɛ́ mà e á bao ma, ma sↄ̃ i níni.
20Gbɛ̃́ pↄ́ wá làasoo doũ á yã́ↄ dↄ aà sↄ̃wa sĩana kuo, aà bàasio.
21Gbɛ̃́pii zĩa yã́ mɛ́ ì dↄaaɛ̀, i kɛ Yesu Kilisi yã́ no.
22Á dↄ̃ lá Timↄtee náai vĩ, à zĩkɛ̀manↄ baona yã́ musu lá nɛ́ ì zĩkɛ ń a maeowa.
23Tó má a zɛa dↄ̃ súsu, má ye mà aà zĩwá gↄ̃̀ↄ.
24Ń Dii báaao málɛ e má mↄ́ á gwai tia mazĩa.
25Wá gbɛ̃do Ɛpafↄdi, ma zĩkɛndeeɛ, mɛ́ ma zĩgↄ̃ dee pↄ́ a aà zĩ̀ dↄimalɛ ń pↄ́ pↄ́ málɛ a nidɛↄ, má è a maa mà aà gbaɛwáɛ.
26Àlɛ á bɛɛkɛ ápii mɛ́ aà pↄ yà, kɛ́ a aà gyãkɛa bao mà yã́i.
27À gyãkɛ̀ sĩana e à kà gaa, ↄ̃ Lua aà wɛ̃nagwà. I kɛ aàpi ado no, ń mapioɛ lↄ, kɛ́ ma pↄsia su zↄ̃ↄkũo yã́i.
28Ayãmɛto málɛ kɛ kpakpa mà aà gbaɛwá, kɛ́ à wɛsikↄ̃lɛ, á pↄ i kɛ na, ma nↄ̀sɛ i níni.
29À gbãakpaaàzi ń pↄna zↄ̃ↄo naa Diiwa guu. À gbɛ̃́ bee taa kpɛla.
30À gↄ̃̀ lɛɛ aà ga Kilisi zĩ yã́iɛ. À gì a wɛ̃nii, kɛ́ à e dↄnlɛ pↄ́ á fↄ̃ kɛmɛɛo kɛmɛɛ yã́i.