Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Filipai

Filipai 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eno ama dede, eno po silainogo e po obao, eno homugo te dage te dago Genuai Bidi dali wadolobaso, te dage dwagi yai homu pemene yao. Te eno dagebolo polobadu pusali po, te po megi ma asębo eno hagelabo menio. Te po dagebolo ma asębogo dage tau siyu, tama gasa bidigo ola mabo pogo dage dologobeo.
2Dage dua dao, te sę dwai ebo bidi dabe, te wili sulai yowi tiwai. Dage dua dao, dwai bidi dabego dagebolo “Te da Juda bidi dabe tiwai eyu, duga tigi togoyu, Godigo sa mubo dąį tigiba muao,” te po wabo bage, te augwalide dua dao.
3Magi baso meni. Augwali meni, te dago naga te Godigo sa mubo dąį mu sai dao. Augwaligo homu te augwa tigiwali togobaso augwali Godigo gedude doloba pai bidi dao, tede geda muyu augwaligo te homu ebo dao. Tiali goli dago te doloba pai bidi nogi sabo tų koneai. Magi baso meni. Godigo Mobo Bidigo da tau siyu, tama dago Godibolo lotu po wabo dao. Da Krais Jisas dali wadolama bidiyu, tama tede da dwagi yai homu mu pemene ebo dao. Tama bidiyu, dago Godigo sa mubo dąį elalubao. Dago te dena tigiwali togobo sęde te da tau sabo kolesaga dao, te homu mu ebo menio.
4Te tigiwali togobo kolesaga dali, te bidi aga tigi bomogo ebo haniani kolesaga dali, te tobage kolesaga ebogo te bidi te Godigo gedude doloba pai bidi ilibo usugi da, teda ena aga gedude doloba pai bidi mu dao. Tama gasa bidi me deligo aga tigiwali togobo sę elama tama gasa sę me eyu, tama aga wiegi yai bidi dao homu eyu da, teda eno te bidi aiyaba elaluai dao.
5Magi baso meni. Edao. Ena ame nenama, tama Sarere deli bidama, tama augwaligo eno tigiwali togwai, te Godigo hani sa mubo dąį enaba tama muai. Ena te Israel bidi mu, tama ena Benjamin te bidigo hani. Eno aya ida si augwaligo Hibru po weyu bidai, tama ena me Hibru po wabo bidi mu dao. Ena genuai hodolama, tama ena te Farisi hani bage dali wadolali. Augwaligo bomo eyu, te Juda dabego bomo yai po tigidali deli deli dolo mu bugagia wali pabo bage dao. Te tiwai ena me te da Juda dabego bomai po tigidali dolo mu odama wali peyu bidai dao. Tebode ena olo bidi meni.
6Eno te Godigo nogi dolobo we bidi elaibao homu bomo elama, tama tede geda muyu eno te Krais wali pabo we bidi hani augwalibolo genuai dene mayu bidai dao. Te Godigo te Juda dabego bomai po dolo wali pabo bidibolo te doloba pai bidi nogi pogi sogo da, teda enabolo agai te nogi pogi da. Eno te bomai po me deli me bolobeo. Te eno dwagi yai kolesaga tama yali goli, te usu meni.
7Tiali goli te eno megi tama nedali eno nogi tau sabo wiegi yai kolesaga, te augwali tigidalide eno homu hasegelama, tama megi eno homu te augwali te ena tau sisąbo nai naga dao, te hagawai nai naga tiwai dao. Magi baso meni, Krais agai ena tau mu sai dao.
8Tiali goli te da Juda dabego ebo kolesagade naga eno homu te augwali te ena tau sisąbo nai dao. Tede naga menio. Te ena Godigo gedude doloba pai bidi pedalomainogo eyu, polobadu eno haniani gasa kolesaga hauwa me eyu bididuai dao. Te kolesaga tigidalide me megi eno e homu ebo dao, te augwali ena tau sisąbo kolesaga dao, te olo nai mu dao, te homu eno megi ebo dao. Magi baso meni. Te wiegi yai kolesaga me deli naga eno megi subo dao. Te kolesaga e dao: ena te eno Genuai Bidi Krais Jisas dali mu wadolama, tama ena aga dali abagi mu kisasa bilibao, te kolesaga da te genuai wiegi yai kolesaga mu dao, tebogo te gasa kolesaga tigidali aiyaba elalubo dao. Tama aga tobade eno te gasa ena tau sabo kolesaga tigidali tagalai dao. Eno Krais tama somainu eyu, tama te gasa kolesaga tigidali te dwai olo pobele bage naga dao, eno te homu ebo dao.
9Eno homugo ena aga dali wadoloyu tama homugo mu kęą paibao. Polobadu eno e homu eyu bidai dao: eno te Juda bagego bomo yai po dolo mu bugagia wali peyu da, teda Godigo gedude ena doloba pai bidi pedalaibao. Tiali goli megi eno te homu ebo menio. Eno Kraisde konealubo po dąų olama, tama Godigo ena doloba pai bidi nogi yai dao. God aga digi te Kraisde konealubo po dąų wabo bidibolo te doloba pai bidi nogi nogi ebo dao.
10Tama bomo elama, eno deli homu naga ebo dao: ena Krais dali wadoloyu, tama eno aga kuna koneaio. Aga isąma ma hodaluama tama bomo elalubao. Eno homugo eno te bomo mu koneaio. Eno aga dali abagi mu olama, tama aga dene sali tiwai eno dene sobaso te usu dao, eno te dene saio. Tama tiyu, aga isali tiwai ena isaio.
11Eno homugo te tų elalubaso, nosali ena te isali we bidi tomodu Godigo ena ma hodaluaibao, tama ena ma bidaibao.
12Tiali goli eno megi tama wali kolesaga, te tobage kolesaga eno polo selama, tama megi ena doloba pai wiegi yai bidi mu dao, eno te homu ebo meni. Te menio. Bidi dabe augwaligo bomo elama dąį yali digi polo sabolainogo udabo tiwai, te eno bomo elama, tama te Godigo enabolo maiabo nai sabo homu ebo dao. Eno te tiwai emainogo eyu, Krais Jisasgo polobadu ena aga wali pomainogo ilai dao.
13Ama dedeo, te enade, te eno homugo te kolesaga polo mu sai dao, te homu ebeo. Meni. Tiali goli eno homu me deli digi tama ebo dao. Eno polobadu yali homu kolesaga tagaluyu, tama augwalide homu ma esiąyu, tama eno nosali sabo nai sę bomo ebo dao.
14Tama tibaso, eno bomo elama, dąį yali digi sabolama, dwagi yai muani nai sainogo udabo dao. Te dwagi yai muani nai sabo e tiwai, Godigo da Krais Jisas dali wadolama, tama aga dali bidada peyu, bidada pomainu agai da dagaluba holao olama i wai dao.
15Te da Godigo po kibu be hauwa bugagia wali pali bage, te dago aga homu kolesaga koneai bage, te da tigidaligo te bomo elama dąį yali digi sabolama, dwagi yai muani nai sainogo uda yabo homu deli naga yao. Tiali goli dage mebago gasa homu me elalubaso wida, teda Godigo dagebolo te po page hania waselaibao.
16Tialima te Godigo dabolo polobadu waselali yabo kolesaga, te kolesaga dago bugagia wali pomainao.
17Eno ama dedeo, dage tigidaligo eno ebo kolesaga sulama, tama te tama tiduao. Dago dagebolo te dolo yabo kolesaga ola mawai dao. Tama tibaso, duga hasi dagego dago ebo kolesaga wali asobo bidi dabe bugagia suao, te dagego augwaligo ebo kolesaga dolo wali pomainogo tama yao.
18Polobadu hauwa sogo eno dagebolo wai dao, tialima megi eno dagebolo ma obao, tama eno homu dene eyu gedude ąį pedalabo dao. Magi baso meni. Godigo po odobo we bidi hani tomode te we bidi hauwa augwaligo ebo kolesagago augwali te Krais ni pedaide isali sę page dali boi bidi ilibo dao.

19Augwa tigigo tuabo nai dabe, te nai sabo homu naga augwaligo eyu, tama te kolesaga wali pabo dao. Te sabo nai dabe augwaligo tibo god tiwai mu dao. Augwaligo dwai haniani hale ebo kolesaga ebo dao. Tiali goli augwali tede hale menio, tede augwaligo dwagi yai homu eyu, tama augwa nogi ugwaba sabo dao. Tama augwaligo e tǫde elalubo naide naga homugo dąų olama tama bidibo dao. Tama augwaligo te tobage kolesaga ebaso, augwali mu dolaibao, te dwai buluba paibao.
20Tiali goli, da, te da gasagi yai we bidi hani dao. Dago bulu mu te Godigo bidibo digi mu dao, tama wiegi yai homu eyu dago te da ma dobola sabo bidi, te Genuai Bidi Jisas Krais, aga tedu dulama, tǫba ma asobo tonaluyu bidibo dao.
21Magi baso meni. Agai bomo te gasa tigidali bomo aiyaba elalubo dao. Tama agai bomogo agai tigidali nai deliba sisinama, tama aga dologoba muabo te bomo tede usu dao. Tama aga tǫba ma asama, tama dago bomo meni yai polo isibo tigi, te tigi agai bomogo hasegelaibao, tama dago tigi aga wiegi yai ula elalubo tigi tiwai si pedalaibao.