Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - APOCALIPSIS

APOCALIPSIS 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan niquitac se yancuic elhuicactli huan se yancuic tlaltepactli pampa nopa achtohui elhuicactli huan nopa achtohui tlaltepactli panotejqui huan nojquiya polijqui nochi hueyi atl.
2Huan na niJuan niquitac nopa altepetl tlatzejtzeloltic, nopa yancuic Jerusalén temoyaya tlen elhuicac campa Toteco. Elqui nelía yejyectzi queja se ichpocatl tlen mocualtlalijtoc para ihuehue.
3Huan nijcajqui se tlen tzajtzic chicahuac tlen nopa hueyi siyaj huan quiijto: “Xiquitaca ama Toteco Dios mochanti ininhuaya itlacajhua huan yajaya mocahuas ininhuaya. Yajuanti itztose itlacajhua huan Toteco iselti itztos ininhuaya queja ininTeco.
4Huan Toteco quinhuachilis nochi iniixayo. Huan ayoc quema aqui miquis, niyon mocuesos, niyon chocas, niyon mococos pampa ya panotos nochi ni tlamantli tlen achtohuiya eltoya ipan nopa achtohui tlaltepactli.”
5Huan Toteco tlen mosehuía ipan nopa hueyi siyaj tlen yejyectzi quiijto: “Xiquita, na nijchijchihuas yancuic nochi tlen onca.” Huan yajaya nechilhui: “Xiquijcuilo ni pampa ni tlajtoli temachtli huan melahuac.”
6Huan teipa nechilhui: “Eltojca. Na niitztoc queja nopa letra A huan nopa letra Z. Na niipejya huan niitlamiya nochi tlen onca. Nochi tlacame tlen amiquij ipan ininyolo, niquincahuilis ma atlica ipan nopa ameli tlen temaca yolistli yancuic para nochipa huan ax monequi quiixtlahuase para nopa atl.
7Nochi tlacame tlen quitlanise tlen ax cuali quiselise nochi ni tlatiochihualistli tlen nimechilhuijtoc nicani. Huan na nielis niininTeco, huan inijuanti elise noconehua.
8Pero para tlacame tlen quiimacasij tlaijiyohuise huan nechhuejcamajcahuaj, huan tlen ax quinequij quineltocase notlajtol, huan tlen fiero inintlalnamiquilis, huan tlen temictíaj, huan tlen momecatíaj, huan tlen tetlajchihuíaj, huan tlen quinhueyimatij totiotzitzi, huan tlen tlacajcayahuaj; nochi inijuanti yase ipan nopa tlitl tlen onpano hueyi huan lemeni ica azufre. Ya ni nopa ompa miquistli.”
9Huan hualajqui se tlen nopa chicome elhuicac ehuani tlen achtohuiya quipixtoyaj nopa chicome caxitl ica nopa chicome tlaijiyohuilistli tlen fiero, huan nopa elhuicac ejquetl nechilhui: “Xihuala nohuaya huan nimitznextilis nopa ichpocatl, yajaya tlen isihua nopa Pilborregojtzi.”
10Huan nopa elhuicac ejquetl quihuicac notonal queja ipan se temictli hasta se tepetl tlen nelía huejcapantic huan nechnextili nopa tlatzejtzeloltic altepetl, Jerusalén, tlen temoyaya tlen elhuicac campa Toteco.
11Huan temitoya ica itlatlanex Toteco huan tlahuiyaya queja se piltetzi tlen nelía patiyo; elqui senquistoc tzalantic huan tlahuiyaya queja nopa piltetzi tlen itoca jaspe.
12Huan nopa yancuic altepetl Jerusalén quipixtoya se tepamitl tlen patlahuac huan huejcapantic tlen quiyahualo. Huan nopa altepetl quipixtoya majtlactli huan ome puertas. Huan sesen puerta quipixqui se elhuicac ejquetl tlen quimocuitlahuiyaya sesen puerta. Huan ipan nopa puertas ijcuilijtoc inintoca nopa majtlactli huan ome itelpocahua Israel tlen huejcajquiya itztoyaj huan tlen ica quipehualti nopa familias tlen israelitame.
13Huan eltoya eyi puertas ica campa quisa tonati, huan eyi ica norte, huan eyi ica sur, huan eyi ica campa calaqui tonati.
14Huan ipan itzinpehualtil nopa tepamitl tlen quiyahualo nopa altepetl eltoya majtlactli huan ome huejhueyi tetini huan ininpani ijcuilijtoc inintoca nopa majtlactli huan ome itlayolmelajcahua nopa Pilborregojtzi.
15Huan nopa elhuicac ejquetl tlen nechcamahui quipixtoya imaco se huehueyac ohuatl tlen oro para ica quitlamachihuas nopa altepetl, huan ipuertas, huan nopa tepamitl tlen quiyahualo.
16Huan quema quitlamachijqui, quipanti nopa altepetl eltoya cuadradojtic. Ihuehueyaca eltoya san se queja ipatlajca. Huan yajaya quitlamachijqui quesqui ihuexca huan quipixtoya dos mil doscientos kilómetros. Huan ihuehueyaca huan ipatlajca huan ihuejcapanca eltoya san se.
17Huan quitlamachijqui itepa tlen quiyahualtzajqui nopa altepetl huan quipixtoya sesenta y cinco metros ininpatlajca queja totlatlamachihual titlacame tlen nopa elhuicac ejquetl quitequihuiyaya.
18Huan nopa tepamitl eltoya nochi tetl yejyectzitzi tlen itoca jaspe. Huan nopa altepetl quichijchijtoya ica senquistoc oro tlen nesqui queja se tescatl tlapajpactic.

19Huan nopa tetini tlen ica quitzinpehualtijtoyaj itepa nopa altepetl quipixtoya sequinoc tetini tlen tlahuel patiyo calactoc iniijtico para ica quicualchijchijtoque. Huan nopa achtohui tetl ipan itzintlapehualtil eltoya jaspe, huan nopa ompa zafiro, huan nopa expa ágata, huan nopa najpa esmeralda,
20huan nopa macuilpa ónice, huan nopa chicuasempa cornalina, huan nopa chicompa crisólito, huan nopa chicuexpa berilo, huan nopa chicnajpa topacio, huan nopa majtlacpa crisopraso, huan nopa majtlactli huan sempa jacinto, huan nopa majtlactli huan ompa amatista.
21Huan nopa majtlactli huan ome puertas eltoya majtlactli huan ome perlas tlen huejhueyi. Huan sesen puerta eltoya san se perla hueyi. Huan icalle nopa altepetl eltoya senquistoc oro tlen nesqui queja tescatl tlen tzalantic.
22Huan ax niquitac se tiopamitl ipan nopa altepetl pampa Toteco Dios Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli huan nopa Pilborregojtzi, inijuanti itiopa nopa altepetl.
23Huan ipan nopa altepetl ax monejqui tonati, niyon metztli para quitlahuilis pampa inintlatlanex Toteco huan nopa Pilborregojtzi quitlahuilía.
24Huan tlacame tlen momaquixtijtoyaj huan hualajtoyaj tlen nochi tlaltini ipan tlaltepactli nejnemise ipan itlahuil nopa altepetl. Huan nochi tlanahuatiani ipan tlaltepactli calaquise ipan nopa altepetl huan quimactilise ininhueyitilis huan nochi inintlatlepanitacayo.
25Huan ax quema motzacuas ipuerta quema tlayohua pampa ax quema oncas yohuali nepa.
26Huan nochi xinachtli tlacame tlen itztoyaj ipan nochi tlaltini quihuicase nepa nochi tlen cuajcualtzi tlen quipiyaj, huan quihuicase nochi inintlatlepanitacayo para quimactilise Toteco.
27Huan ax tleno tlen ax cuali calaquis nepa. Niyon ax calaquis tlen tlacajcayahua o quichihuaj tlen Toteco ax quinequi quiitas. San itztose ipan nopa altepetl nopa tlacame tlen quipixque inintoca ijcuilijtoc ipan nopa amatlapohuali tlen nopa Pilborregojtzi tlen quipiya inintoca nochi tlen quipiyaj yolistli yancuic para nochipa.