Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Apanll Ashtachu Anu

Apanll Ashtachu Anu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sheeru, Apanll Wip nuwaa tuyandarangiya kirakaatsi; tárangiya; Ipísshucheem tputsiri kirakaa yandayarush, ksutamapanip zanganingcha atina, tárangiya. Nuw kuki tsiyatki anoo mazinachinllinpa; átcha tánllcha. Nuw tsangachee kuwishiriti payuktana. Nuw nambarinush xiykina; ksutkina átcha tángcha, tárangiya.
2Nuw uwaatssin taárash paktana. Wanasiriri taakanaya; nda sambaytakana; átcha tángcha. Nuwaa kuki kapung kamankana. Yutaritaa tputs kapung ngatkana. Uwash yutaritamash kuseersin; Nuw Isusoo kuk tayaspatampantana, atitaatssin, uwshtisin anoo ngatkana; nda anoo kuk payukana. Yacharangusin, wayangichireetssha natstarangana; átcha tángcha.
3Nuwangaz kamini kapung kiyung kachiyarangana. Kiyung kachiyarangitaatssin, nuwaa kuki uru payukana; nda sambaytakana. Ashkana anu yungpaksincha tputsiri; átcha tánllcha Isus tárangiya nuwaatsi.
4Itaru, Ipísshuchee wanimaam taariya. Mangoo p'tsichima; ngutariti wanichima; átcha tánllcha. Ashiri mazinachinllinpa; ichtaru nuwaa mangoonarangana anpuru nuwaa kizpur chinarangitaatssin, itaru natsha nuwaa pakich kasarangusin, nda kis nuwaa chinakana.
5Mangush kaapa chinachinllinpa. ¿Tamarima anpur chinarangana? ¿Itaru, na tamasha nda chinamaam zandkanaya? áttanda tánllcha. Ashiri itsinsaru chinachinllinpa. Sirútama tamatarpasinaya ashiru nuwaa kis chinarangana ashiritam nuwaa chinachinllinpa; átcha tánllcha. Ndunnaa ashkusin, yap nda chinarana amb wanichima; nambarinarineetsi kapeetachparina. Ashiri ashchinllinpa; áttanda tángcha.
6Itaru, uwin nllitaritaa kuk ngatkana. Anumun nuw kis napkina. Níkorawpanee tputs kuk kizpur natsakana; anoo kuk ngatkana. Nuw ngatkitamana, uwin ashkitamsina, watam Níkorawpan yutarit taamaam tayaspatakanawa.
7Apanll Wip áttanda siyaatsi. Ashiri Apari Wani átu anoo wits mazinachinllinpa; ngatusinapa, atina. Tputs yutaritshishee izuuru kasikchu, wanasiriri taakchu, nuwsha taarashish urutamash panachima. Aparshi wanusi matspashimash uru katungchiya, áttanda tángcha, tárangiya Apanll Wipa siyaa Ipísshucheetsis.
8Apanllsha Wip nuwaa minootssha, tárangiya; Esmirinshucheem tputsiri kirakaa yandayarush, ksutamapanip zanganingcha; atina, tárangiya. Nuwaa kuki tsiyatki anoo mazinachinllinpa; átcha tángcha. Nuw ichtakachuri taarangina. Nuw urutamari taachima. Sirú tsiparangitaati, itaru natsha kchittana; urutamari taakina nuwa, átcha tángcha; tárangiya.
9Nuw Esmirinshucheetstam taárash paktana. Nuwamun kamini kizpur kiyung kachiykana; pukireem kinakana. Pukiritaatin, itaru mangush Apanlleem pishtats nduncha; átcha tángcha. Utaáshuch tputs waa kizpur tsiyantayarusin, uru waa ngichkanaya; yutarit tsiyatkana. Utaáshuch: Apramarinchichtanicha atitaatssin, itaru kapung ngichkana. Yashingcha tiptsiri; átcha tánllcha.
10Esmirinshuch nimun misisina kiyung kachiychinllinaya. Waa putayarusin, tumanchinllinaya. Ashiritaa punirusinapa; sambaytarusinapa; átcha tángcha. Yashing' waa kizpur yachachparee; pachamaam zandkiya. Natumasam kuwiz iptaru tsup kiyung yachchiya. Ashiritaa sambaytarusinapa. Tsipatseetstaa punirusinapa; itamsachinllinpa. Ashkinaarsin, nuw uwaatssin taarasheem urutamash panachima; kis napchima.
11Ashiri Apari Wani átu anoo wits mazinachinllinpa; ngatusinapa atina. Tputs yutaritshishee izuuru kasikchu, wanasiriri taakchu, tsipats tsimbunurini Yashingush ndusha kiyung kachiyachchi, áttanda tángcha, tárangiya Apanll Wipa siyaa Esmirinshucheetsis.
12Apanll Wip nuwaa minootssha, tárangiya; Pergamshucheem tputsiri kirakaa yandayarush, ksutamapanip zanganingcha; atina, tárangiya. Nuw mchit wanimaam payukina. ¿Nitaati mangutaja ningich wawits taaru arangich wawits taaru ashishir? nda; átcha tángcha, tárangiya.
13Nuw Pergamshucheetstam paktana. Waa taárashi yasaktana; uw yaktarini kizpur yutaritcha. Anush Yashing' kizpur taariya; kurak watsirari tamapari ashiru wayarangiya; átcha tánllcha. Ashkitaa, Pergamshuch nuwaa nda kasakana; wand nuwaa chinakana; átcha tánllcha. Yuwapur piyartach tputs Antípasarinee pacharangana anpur Pergamshuch nda nuwaa kuki kapeetarangana. Antípasarini nuwaa kuki izuuru kamanku, nda pazirangu, nuwamun kamini pacharanganaya. Ashiritaa, Pergamshuchsha nuwaa wand mangoonarangana; nda kasarangana; átcha tánllcha.
14Itaru, Pergamshucheem wanimaam taariya. Ashiri mazinachinllinpa; áttanda tánllcha. Nuwaam shaniykusin, itaru ashpatam tputs yutarit tayaspatakana. Balamarini tamapari ashiru tayaspatakana. Sirútamasa Balamarini Balakarinee yutarit tayaspatarangiya. Utaáshuchee tamapingayaru, yutarit taamaam tayaspatarangiya. Wanutsee apanllputsish wayarangana anoo katungumaam tayaspatarangiya. Kizaa yutarit patatamaam tayaspatarangiya. Ashiri ashpatam tputs anootstam kuk payukana. Anoo kuk payuktaatssin, itaru nuw tputsiri mapiykana; átcha tánllcha.
15Mishat, Níkorawpanee tputs taaritamta. Anoo kuk mantsirimshi payukitaatssin, ashiritam tputsiri napkana.
16Ashiri shirusinapa. Anoo tputs ngateersin napchinllinpa. Mangush kaapa chinachinllinpa; átcha tánllcha. Ndunnaa ashkusin, yap nda chinarana amb wanichima. Anpata tputs waratchima; mchitaripti k'kishi shitungku anpat tpachingachima. Ashiri mangush chinachinllinpa tina, áttanda tánllcha, tárangiya.
17Ashiri Apari Wani átu anoo wits mazinachinllinpa; ngatusinapa atina, áttanda tánllcha. Tputs yutaritshishee izuuru kasikchu, wanasiriri taakchu, katungtsee urutamash panachima. Katungtsee Aparshi pishurangi anoo panachima. Mishat, wich mburshimash panachtamana. Anumun suraa kaneesich yandachima. Tputseem panakuri, uwsha yáyaru, waanitari suraa yasachiya; nllitari tputs ndusha yasachinllinaya, áttanda tángcha, tárangiya Apanll Wipa siyaa Pergamshucheetsis.
18Apanll Wip nuwaa misha, tárangiya; Tíyatírshucheem tputsiri kirakaa yandayarush, ksutamapanip zanganingcha; atina, tárangiya. Nuw Apanlltana Wipi. Kchirittana sumas ashiru kizpur kurakurtar ashkina. Kutsshiti chumbichumbtar ashkiya. Ngusambpaz chumbeepimashee sumasush pshtayaruch, kizpur chumbeeptar ashtaru ashiritamana kutsi; átcha tánllcha.

19Nuw Tíyatírshuchee taárash paktana. Wanasiriri taakana. Tputsee uru chinakana. Nuwaa kuki kapung mangoonkana. Istampaniri taakana. Sambaytakazinllinaja. Sirú kizpur taarangusin, itaru natsha aranginasha ashkana; átcha tánllcha.
20Itaru, Tíyatírshucheem wanimaam taariya. Ashiriya, mazinachinllinpa; Tíyatírshuch kizaa napkana. Anoo kiz nda kapeetkana. An kiz Isabelarini wayambanarini tamarangpari ashiru yutaritcha. An kiz mangu, Nuw Apanllee kuk kamanimapantana, atiya manguta. Ngichzee tayaspataku, tputsireetsi yutarit yaspatakiya. Wanutsee apanllputsish wayarangana anoo ktungangsints; wanasircha, tát ashkiya. Mishat,: Yutarit patatamaam waritartamcha, átcha.
21Nuwsha yutaritshishee kasacheezuwa aturi, natumasamaam itamsarangina. Itaru, yutaritshishee nda kasaku, wand yutarit taamaam zandkiya; átcha tánllcha.
22Ashirucha, tsutashshee wayayaruri, kas yutayaru tamuchiya. Wimbangareetstam waneeyaruri, tamuchtampasinaya; kizpur wanichima nuwa; áttanda tánllcha. Ndunnaa yutaritshishee izuuru kasaksin, musásiri wanichima.
23Mishat, tputs anush kiz tachitarangu anoo ichinguru pachachima. Ashkachuri, tputsiri ichinguru nuwaa yasakchusin, tayuchpasinaya; áttanda tánllcha. Tputs mangush chinakana anoo ichinguru yasaktana; zandkana anoo ichingurutam natstakina. Nuwaana yasayaruri, tatsamooritam waneekina; áttanda tánllcha.
24Piyartach tputs tayapstaksin, In Yashing' kuku. Kizpur yasashishcha, atana. Itaru, tputs zapan anoo k'kuz nda payukana. An k'kuz yutaritcha, atusin nda mangoonkana. Ashiriya, arangeem tputsireetsi nda kamachtachima; waptacha mangoonkana.
25Nduma kuschuri, nuwaa kuki payuchinllinpa; sambaytarusinapa; átcha tángcha.
26Ashirucha, tputs yutaritshishee izuuru kasikchu, nuwaatsimari kuki payuku nda sambaytaku, nuwsha kurakaam ínchima. Arapcheem tputs urkareem wayachima.
27Tputsee ichinguroo kasiyaru ishinchinllinaya. Izuuru kasichinllinaya; yutaritshishpanee tpachingachiya; ngusambpat tamapari ashiru tputsee waytamar tiyaa tiyaa ashikpaz ashku tpachingachiya; átcha tánllcha.
28Apari nuwaa kizpur kurakaam ínarangiya; ashiritam nuwsha tputsireetsi kurakaam ínchima, ndunnaa sambaytakusina. Mishat, napa irunll tsangachee ichinguru kasiriya; nuwsha ashiritam tputsireetsi kasichima.
29Ashiri Apari Wani átu anoo wits mazinachinllinpa; ngatusinapa atina, áttanda tánllcha, tárangiya Apanll Wip siyaa Tíyatírshucheetsis.