Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 3 Zãa

3 Zãa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma gbɛ̃zↄ̃ↄ, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ ma gbɛ̃́ yenzide Gaiusiɛ. Má yenzi ń sĩanao.
2Ma gbɛ̃́ yenzide, miↄ wabikɛnɛ kɛ́ ǹyↄ̃ aafia, yã́pii i bↄnɛ maa, lá n bↄ maawa.
3Kɛ́ wá gbɛ̃́ↄ mↄ̀, aa òmɛɛ lá ń sĩana kũa mɛ́ ń kú a guu, ↄ̃ ma pↄ kɛ̀na maamaa.
4Tó má mà ma nɛ́ↄ kú ń sĩanao, pↄnae dɛmɛɛ beelao.
5Ma gbɛ̃́ yenzide, ń náai vĩ zĩ pↄ́ ni kɛ wá gbɛ̃́ↄnɛ guu, atɛ̃sa nibↄↄ.
6Aa n yeawázi yã'ò wá gãlideↄnɛ. Kũ̀sũa kɛnɛ́, lá a maa wà kɛ Lua zĩ guuwa.
7Asa aa dàzɛu ń Kilisi tↄ́o, mɛ́ aa daa luayãdansaiↄ gã̀uo.
8Sema wà gbɛ̃́ bee taaↄ yàaekɛ, wíↄ dɛ an zĩkɛndeeↄ ũ sĩana baokpaa guu.
9Ma taalanae kɛ̃̀ n gãlideↄnɛ, ãma Diotɛfi dɛnlawɛɛlɛna ye wá yã́io.
10Bee yã́i tó ma mↄ, má bↄaànↄ ń yã́ pↄ́ ì kɛↄ ń yãvãi pↄ́ ì dↄwáↄ. Bee lí ká aà bakanswãua ũo, ìli wá gbɛ̃́ↄ dilɛo, baa se ì gí gbɛ̃́ pↄ́ ye ń dilɛↄnɛ, ì kãaakɛkĩi zↄ̃nɛ́.
11Ma gbɛ̃́ yenzide, ńsu yãvãi dadao, sema yãmaa. Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãmaakɛ mɛ́ Lua pↄ́ ũ, gbɛ̃́ pↄ́ ì yãvãikɛ Lua dↄ̃o.
12Gbɛ̃́pii ì Demɛtiu tↄnasi. Baa sĩana ì aà sáaukpa. Wápiↄ wi aà sáaukpa sↄ̃, mɛ́ ń dↄ̃ kɛ́ wá seeladekɛ náai vĩ.
13Má yãvĩ dasi mà onɛ, ãma má ye mà kɛ̃nɛ láuo.
14Ma wɛ́ dↄi wà wɛsikↄ̃lɛ tia, wí yãbↄ kↄ̃ lɛ́u.
15Lua n to aafia. N gbɛ̃naↄ fↄkpàma. Fↄkpa wá gbɛ̃naↄwa dodo.