Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - 3 Jon

3 Jon 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ena monu dabe bidiyu tama ena Jisasgo sę ebo tobolu bidi, eno e po Gaius nagebolo asęna tolobao. Nage eno abagi mu dao, eno homu mu eyu nage dali godolo mu ebo dao.
2Abagi mu, eno homugo nago sę ebo tigidali dwagi yai emainao, tama nage me bugagia bidimainao. Eno koneai, nage te God dali bidiyu, tama nago noma bugagia bidibao, tama eno homugo nago tigi me te tiwai bugagia bidao.
3Te nago noma bugagia bidibo pode, abagi dabe meba augwali ena bidibo digi sabolodu geani, tama augwaligo te po widu geai, nage te mu pode homu kęą pai bidi dao. Eno tama po odolama, tama eno dwagi yai homu yai. Mu tama eno koneai, sesemane sogo nago te mu po naga wali peyu bidibo dao.
4Awe, eno wai dabe augwaligo mu po wali peyu bidibo te po eno odu gebaso da, teda eno dwagi yai homu pemene mu ebo dao. Tama gasa po odobode dwagi yai homugo te dwagi yai homu ebo aiyaba elalubo menio.
5Abagi mu, nago homu mu naga eyu, tama tigidali ama dabe augwali tau sabo sę yai. Tama tiyu, te nago konesiąwai bage augwali gasa buludu asali digi, augwali me nago tau siyu tebo dao.
6Tama te nago tau sali bidi dabe augwaligo te ede bidibo Godigo we bidibolo te nago augwali dali dwagi yai homu eyu tau sabo sę ebo po pusali. Tama te tobage bidi augwali Godigo po haniani buluba sela peyu, tama nago bidibo digi asobo si, teda nosali augwali gasaba bugagia ma pomainogo eyu nago augwali tau sao. Augwaligo Godigo sę ebo dao.
7Augwaligo te sęde Kraisgo po wagi pai. Tama peyu, tama augwaligo te Godigo po wali pisąbo bagego augwali tau sabo hagela yai, te sabeo.
8Tama tibaso, da Godigo po wali pabo we bidi, dago augwali tau sao. Te kolesagade dago augwali dali hodobo sę deli eyu, tama te Godigo mu po te haniani buluba tedela paibao.
9Eno po meba te nago bidibo digi bidibo Godigo we bidibolo asęna tolai. Tiali goli te bidi Diotrefes aga augwaligo polalubo bidi bidainogo homu eyu tama agai eno wabo po odobo menio.
10Tama tibaso, ena dage bidibo digi sabalobode, eno dagebolo agai te yali kolesaga te po hanilaibao. Agai nogi posobo dwai po haniani da dali wabo dao. Tama agai homugo te sę ebo naga usu egobeo. Meni. Godigo po pusigi pabo bidi dabe, dago ama dabe, augwali teba asobo si agai augwali beba odasa pabo menio. Tama bidi meba augwaligo te asai ama dabe beba odasa painogo ebaso, agai augwali dali te tigio olama, tama agai augwali te Godigo we bidi hani tomode me bidigio olama, augwali sela sąbo dao.
11Eno abagi mu, nago te dwai kolesaga ebo bidigo kolesaga wali pelamuo. Nago dwagi yai kolesaga wali pao. Dwagi yai kolesaga ebo bidi, te bidi Godigo bidi dao. Dwai kolesaga ebo bidi, agai God konebeo.
12Te bidi Demitrius, agade tigidali we bidi augwaligo aga nogi ugwaba sabo po weyu, “Te aga dwagi yai bidi dao,” te po wabo dao. Tama aga homu mu eyu doloba pai kolesaga ebo te Godigo mu po dolo si dao. Tama da me dago aga dwagi yai bidi dao po weyu, aga nogi ugwaba sobao. Tama nago koneai, dago po te mu po dao.
13Eno nagebolo pusubo po hauwa me elaluai dao. Tiali goli eno te po nagebolo asęna tolobo hagela homu ebo.
14Eno nage tamadi suagasobo homu ebao. Tama eyu, tama nago gesabide eno te po pusaibao.
15Eno homugo nago homu dwagi yai elama bidao. Nago ede bidibo abagi dabe augwali tigidaligo nagebolo siade dao po obao. Nago te nage dali bidibo dago abagi dabe augwali deli delibolo siade dao po wao. Te tama dao.