Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 2 Makapi Kan

2 Makapi Kan 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mwurin ahnsou kis, Nanmwarki Antaiokus ahpw ketin kadarala ohl mah en Adens men pwehn idingohng mehn Suhs akan re en kesehla ar pelien lamalam oh tiahk kan en ar pahpa kahlap ako.
2E pil pahn kasaminehla ar Tehnpas Sarawio ni eh pahn kasarawihong Seus, koht en Nahna Olimpus. Tehnpas me mi pohn Nahna Kerisim pahn adankihla “Tehnpas en Seus, koht en kasomw mwahu,” duwen me tohn kahnimwo peki.
3Kahpwal me mehn Suhs alehdi inenen uk oh re sohla kakohng.
4Mehn liki kan kin sakasakau nan Tehnpas Sarawio oh wiewia soangen tiahk suwed kan. Re pil kin wia nsenen pwopwoud ong lihen netiki paliwararail kan wasao. Re kin wadohng nan Tehnpas Sarawio dipwisou keinepwi kan,
5oh pohn pei sarawio kin direkihla mehn meirong saut me atail Kosonnedo keinapwih.
6Sohla me kak kaudok ni rahnen Sapad, ni rahn sarawi teikan, sohla me kak nda me ih mehn Suhs men.
7Ni sounpar koaros ni katamanpen rahnen ipwidi en nanmwarkio, mehn Suhs kan kin kamakamohng re en kang mwasahl en mahn akan me kin meirongala. Oh ni rahn sarawien Dionisius, koht en wain, re pil kin idihdiong re en iang kapar nanial akan en kahnimwo oh mwarehda elin kapwat pwe re en iang kasamwo kohto.
8Sang ni kaweidpen mehn Tolemais, kosonned ehu kokouda nan kahnimw keren kan en mehn Krihs, me ketihtihki: mehn Suhs akan uhdahn pahn iang kang uduk en mahn en meirong kan;
9oh re en kemehla mehn Suhs koaros me sohte pahn kapwaiada kosonned wet, oh kahng alehda tiahk en mehn Krihs kan. Me sansal mehlel me re kohkohieng nan apwal mwuledek ehu.
10Karasepe, lih riemen dierekda ara sirkumsaisihala neira seri ko, ira ahpw poarpoardi oh pakahrseli nan kahnimwo, neira seri ko pirapiriong pahnedira; mwurin mwo ira ahpw pisikendihsang pohn kelen kahnimwo.
11Pil ahnsou ehu pakair ahpw kohieng Pilip me mie mehn Suhs kei pokonpenehr rahnen Sapad ehu nan pwoaren paip keren ehu pwe re en wia sarawi ni rir. Pilip eri kohla oh isikirailla ni ar moumourte. Re inenen wauneki rahnen Sapad, kahrehda re pil sohte kak pei pwe re en doare pein irail.
12I peki kumwail koaros me pahn wadek pwuhk wet en dehr nan kapehd tikitingkihla duwen kalokolok suwed kan me mi nan pwuhk wet; medemedewe me Kaun-o kin ketin kaloke sapwellime aramas, kaidehn pwehn en kamwomwirailla.
13Ni mehlel, kilel en kadek ehu ma aramas emen mwadang ale kalokepen dipe kan, sang awiawih ahnsou reirei.
14Kaun-o sohte kin kupwurei kitail duwehte eh kin kupwure wehi teikan. E kin ketin kanengamah awiawih lao re mihla nan dihp douluhl, e ahpw pahn kin ketin kaloke irail,
15ahpw e kin ketin kalokei kitail mwohn atail pahn mihla nan dihp laud.
16Eri, Kaun-o me kupwurkalahngan ong kitail, sapwellime aramas, ahnsou koaros. Mehnda ma e ketin kalokehkin kitail apwal laud, ahpw e sohte kin ketin likimelieikitailla.
17Eri, I kasaledahr ire pwukat pwe en wia mehn kataman ehu. Kitail pahn usehla atail koasoi.
18Mie ohl mah men me waun mehlel, sounkawehwepen Kosonnedo, ede Eleasar, me re kasarahpeseng eweo pwe en kang uduk en pwihk.

19Ahpw eh mehla ni wahu e mwahuki sang eh mehla nan eh namenek. E ahpw pwurahkieisang uduko nan eweo oh alulahng wasahn kalokoloko, e kasalehda duwen aramas ar pahn nan kapehd kehlail oh kahng tungoale kisin tungoal samin kan, mehnda ma re pahn kamakamkihla.
21Ohl ako me kin pwukoahki patohwanda meirong iei kompoakepahn Eleasar ahnsou reirei, re ahpw ndaiong ni rir en wahda uduk me mweimweiong en tungoale. Re ndaiong en mwomwehdahte kang uduk en pwihko, oh re pahn kamehlele oh sohte kemehla.
23Ahpw Eleasar wiahda koasoandi ehu me konehng eh moangepwet oh mah. Erein eh mour unsek e kin loalopwoatohng sapwellimen Koht kosonned sarawi kan, e ahpw sapengki kompoakepah ko, “Kumwail kemeiehla wasaht ahnsou wet.
24Soangen widing en sohte konehng soangen ohl mah duwehte ngehi. Me pwulopwul tohto pahn lemehiong me I kahmahmkilahr ei pwoson ni ei dauliher sounpar duweisek.
25Ma I mwomwehdahte kang kisin uduk wet, pwe I en momour kisin ahnsou kis, met pahn kahrehiong ie namenek laud oh saroh oh pahn kahrehiong me pwulopwul tohto nan ahl sapwung.
26Nan ei mour en ahnsou wet I pahn kak pitsang dahme kumwail pahn wiahiong ie, ahpw ma I mour de mehla, I sohte pahn kak pitsang Koht Wasa Lapalahpie.
27Ma I nan kapehd kehlail oh mehla met, e pahn kasalehda me I warohng ei mour werei.
28E pil pahn wia karasepe mwahu ong me pwulopwul kan duwen ar pahn inengieng oh perenki kamakamkihla at kosonned wahu oh sarawi kan.” Mwurinte eh wia koasoi pwukat e ahpw alulahng wasahn kalokoloko,
29oh ohl ako me ahpwtehn lokolokaia kadek ong ih ahpw uhd uhwong met, pwehki ar lemeleme e wia lokaiahn aramas iahk.
30Ni ar wokiher oh kereniong mehla, e ahpw sengelda oh nda, “Kaun-o sapwellimaniki erpit sarawi koaros. E mwahngih me I kak pitsang lokolok wet oh sohte mehla, ahpw e mwahngih me I perenki ale lokolok pwet, pwehki ei lemmwiki.”
31Eleasar eri mehla. Ahpw eh mehla nan eh kapehd kehlail wia mehn kataman lingan ehu, kaidehn ongete me pwulopwul kan, ahpw ong wehio pwon.