Text copied!
CopyCompare
Ti Biblia - 2 Corinto

2 Corinto 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngarud, gapu ta adda kadakami daytoy a trabaho ti Apo, ken kas nakaaawatkami ti asi, saankami a maupay.
2Ngem ketdi, imbabawimi dagiti wagas a nakababain ken nailemmeng. Saankami nga agbiag babaen iti kinasikap, ken saanmi nga usaren iti saan a nasayaat ti sao ti Dios. Babaen ti panangiparangmi iti kinapudno, iparangmi ti bagabagimi iti konsensia ti amin, iti imatang ti Dios.
3Ngem no nadalungdongan ti ebangheliomi, nadalungdongan laeng daytoy kadagidiay mapukpukaw.
4Iti kasasaadda, binulsek ti dios daytoy a lubong dagiti saan a mamatmati a panpanunotda. Kas pagbanaganna, saanda a makita ti silaw iti ebanghelio iti dayag ni Cristo, nga isu ti ladawan ti Dios.
5Ta saanmi nga iwarwaragawag dagiti bagbagimi, ngem ni Cristo Jesus a kas Apo, ken iwarwaragawagmi dagiti bagbagimi a kas adipenyo maipaay kenni Jesus.
6Ta ti Dios ti nangibaga, “Agraniag ti silaw manipud iti kasipngetan.” Nagraniag isuna kadagiti puspusomi, tapno mangted ti silaw iti pannakaammo iti dayag ti Dios iti presensia ni Jesu-Cristo.
7Ngem adda kadakami daytoy a gameng a naikabil kadagiti burburnay a naaramid iti pitak, tapno nalawag a ti aglaplapusanan a naindaklan a pannakabalin ket kukua ti Dios ken saan a kadakami.
8Naparigatkami iti amin a wagas ngem saankami a naparmek. Nariribukkami ngem saankami a napno iti ladingit.
9Naidadaneskami ngem saankami a nabaybay-an. Natuangkami ngem saankami a nadadael.
10Kanayon a bakbaklayenmi iti bagimi ti ipapatay ni Jesus, tapno ti biag ni Jesus ket maipakita met kadagiti bagbagimi.
11Dakami a sibibiag ket kanayon a maiyaw-awat iti patay gapu kenni Jesus, tapno ti biag ni Jesus ket maipakita kadagiti bagbagimi.
12Gapu iti daytoy, ti patay ket agtrabtrabaho kadakami, ngem ti biag ket agtrabtrabaho kadakayo.
13Ngem adda kadatayo ti isu met laeng nga espiritu ti pammati kas iti naisurat. “Namatiak ket isu a nagsao-ak.” Mamatikami met, ket isu nga agsaokami met.
14Ammomi a ti nangpaungar kenni Apo Jesus ket pagungarennakaminto met a kaduana. Ammomi nga itugotnakaminto a kaduadakayo iti presensiana.
15Maipaay amin dagitoy a banbanag iti pagimbaganyo tapno, kas maiwaras ti parabur kadagiti adu a tattao, mabalin nga umadu ti panagyaman iti dayag ti Dios.
16Isu a saankami a maup-upay. Uray pay madaddadaelkami iti akinruar, iti akin-uneg, mapabpabarokami iti inaldaw.
17Ta daytoy nga agdama, ti nalag-an a panagrigat ket isagsagananakami para iti dakkel ken agnanayon a dayag a lumabes iti amin a pangrukodan.
18Ta saankami nga agur-uray kadagiti banbanag a makita ngem kadagiti banbanag a saan a makita. Dagiti makitatayo a banbanag ket saan nga agpa-ut ngem dagiti saan a makita a banbanag ket agpa-ut iti agnanayon.