Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - 1 TIMOTEO

1 TIMOTEO 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo xicajhua se huehue tlacatl quema quichihua tlen ax cuali. Achi cuali xijnojnotza ica yamanic queja elisquía motata. Huan tlen san cuali chicaj tlacame, xiquinnojnotza queja elisquíaj moicnihua.
2Xiquincamahui sihuame tlen tename queja elisquíaj monanahua huan chicaj sihuame queja elisquíaj mosihua icnihua. Huan quema tiquincamahuía, xijpiya motlalnamiquilis tlapajpactic.
3Monequi tlaneltocani quimocuitlahuise nochi cahual toahuihua tlen axaca quipiyaj para quinpalehuis.
4Pero intla se cahual toahui quinpiya iconehua o iixhuihua tlen ya huejhueyi para quipalehuise, huajca monequi ma quipalehuica. Monequi iconehua quiitase para Toteco quintequimacatoc achtohui ma quichihuaca tlen cuali ica inintatahua o tlen itztoque ininchampoyohua. Quena, monequi quicuepilise tlen yejyectzi inintatahua quinchihuilijque quema quiniscaltijque, pampa Toteco quipactía quema se quinmocuitlahuía itatahua.
5Pero ica cahual toahuihua tlen nelía mocahuaj ininpilseltitzitzi huan axaca quipiyaj para quinpalehuis, huajca, quena, monequi xiquinpalehuica. Inijuanti san mochiyaj ipan Toteco huan momaijtohuaj huan quitlajtlaníaj tonaya huan yohuali para ma quinmacas tlen ica panose.
6Pero sequinoc cahual toahuihua san quitemohuaj tlen quinpactía inintlacayohua. Yonque yoltoque, Toteco quinita queja tlen ya mictoque.
7Xiquinnahuati tlaneltocani ma quichihuaca nochi ni para ax aqui huelis quinteilhuis pampa ax quinpalehuíaj cuali cahual toahuihua, niyon pampa quinpalehuíaj tlen ax nemij cuali.
8Pero intla se ax quinequi quimacas itata, o inana, o sequinoc ichampoyohua tlen quimonequilía, huajca ica ya nopa quiijtohua ayoc quineltoca Toteco. Huan quichijtoc más fiero que se tlacatl tlen ax quema quineltocatoc Toteco.
9Amantzi nimitzilhuis catlía cahual toahuihua inquintlapejpenise huan inquinijcuilose ipan tiopa. San xiquintlapejpenica cahual toahuihua tlen ya quipiyaj sesenta xihuitl huan tlen nochipa itztoyaj san ica ininhuehue,
10huan tlen nochi tlaneltocani quimatij para quichijtinentoque tlen cuali. Quena, xiquinijcuilo toahuihua tlen cuali quiniscaltijtoque ininconehua huan tlen ica paquilistli quinselíaj paxalohuani. Monequi sihuame tlen quinpajpaquilijtoque iniicxihua tlaneltocani o tlen hueli tlamantli tequitl tlen monequi. Xiquintlapejpeni tlen ax quema mohueyimatij huan tlen quimatij quinpalehuíaj tlen tlaijiyohuíaj. Quena, xiquintlapejpeni nopa cahual toahuihua tlen ica nochi ininyolo quichijtoque tlen cuali.
11Pero cahual toahuihua tlen aya quipiyaj sesenta xihuitl amo xiquinijcuiloca ipan tiopamitl, pampa tlen inintlacayo quinequi, quiniyocatlalis tlen itequi Toteco huan sampa quinequise monamictise.
12Yeca Toteco quintlatzacuiltis pampa ax quichijque tlen quitlajtolcajque para quichihuase quema moijcuilojque ipan tiopa.
13Huan san polihui para cahual toahuihua tlen ax más quipiyaj xihuitl pehuas motlatzcanequise quema calnemise ipan inintequi. Huan nojquiya huelis teilnamiquise, huan tlatzintocatinemise tlen ax inincuenta. Huan quej nopa camatise tlen ax quinamiqui quiijtose.
14Huajca nijnequi cahual toahuihua tlen ax más quipiyaj xihuitl sampa ma monamictica huan quipiyase más ininconehua. Nijnequi cuali ma quimocuitlahuise ininchajchaj. Ax tleno ma quichihuaca tlen ica tocualancaitaca huelis quinteilhuis.
15Pampa sequin cahual toahuihua ya quicajtejtoque Toteco huan quitoquilíaj Axcualtlacatl.
16Nojquiya intla se sihuatl o se tlacatl tlen quineltoca Toteco quinpiya cahual toahuihua tlen quinita queja iteixmatcahua, monequi quinpalehuis huan ax quincahuas para nopa tiopamitl tlen tlaneltocani ma quinpalehuica. Queja nopa, tlaneltocani huelise quinpalehuise san nopa cahual toahuihua tlen nelía axaca quipiyaj.
17Monequi nochi toicnihua ma quintlepanitaca nopa huehue tlaneltocani tlen tlayacanaj ipan tiopamitl intla tequitij cuali. Huan monequi ma quintlaxtlahuica cuali. Pero achi más ma quintlepanitaca huan ma quintlaxtlahuica nopa tlayacanani tlen ica nochi ininchicahualis tlacamanalohuaj huan tlamachtíaj Itlajtol Toteco,
18pampa Itlajtol Toteco quiijtohua: “Amo xijcamailpi nopa toro tlen ipan moquejquetza trigo para quiyolquixtis.” Huan nojquiya quiijtohua: “Quema se tlacatl tequiti, monequi para quiselis itlaxtlahuil.”

19Amo xijtlacaquili se tlacatl tlen quiteilhuía se huehue tlacatl tlen quinyacana tlaneltocani. Pero intla ome o eyi quiteilhuíaj, huajca quena, xiquinchihuili cuenta.
20Huan intla se huehue tlacatl noja tlajtlacolchihua, xijteilhuica iniixpa nochi tlaneltocani para sequinoc quiimacasise tlajtlacolchihuase.
21Timoteo, nimitznahuatía iixpa Toteco Dios, huan iixpa Jesucristo, huan iniixpa nopa elhuicac ehuani tlen tlatzejtzeloltique, xijchihuas ni tlamantli tlen nimitzilhuijtoc iniixpa nochi tlaneltocani huan amo xiquinchicoicneli huehue tlaneltocani tlen mohuampoyohua.
22Amo xijtlali moma ipan se tlacatl nimantzi para tijtequimacas queja se huehue tlaneltocaquetl tlen tlayacanas. Pampa intla tijtzonmajpachos para tijtequitlalis se tlacatl huan teipa tlajtlacolchihuas, huajca motlajtlacol nojquiya pampa ax tijpixqui tlamocuitlahuili achtohui ajqueya tijtequitlali. Huajca ximotlachili para tijchihuas tlen nelía cuali huan ax titlajtlacolchihuas.
23Nojquiya nimitzyolmelahuas tlen moijti huan nopa cocolistli tlen tijpiya ajachica. Ax san atl xiqui, nojquiya xiqui quentzi xocomecatl iayo tlen cococ para timochicahuas.
24Huan ica tlacame tlen tiquintlapejpenía, xiquilnamiqui para itztoque sequin tlacame tlen nempa nesi inintlajtlacolhua huan nochi quimatij Toteco quintlajtolsencahuas. Pero itztoque sequinoc tlacame tlen ax nesis inintlajtlacolhua hasta miyac tonali teipa huan huajca quena, nochi quimatise.
25Ihuical ica cuali tequitl tlen tlacame quichihuaj. Ica sequin nimantzi nempa nesi tlen cuali quichijtoque huan nochi quimatij. Pero itztoque sequinoc tlacame tlen quichihuaj cuali tequitl huan ax nesis nimantzi, pero teipa quena, nesis inintequi tlen cuali pampa ax hueli huejcahuas motlatijtoc. Huajca xijpiya tlamocuitlahuili xijtlachili ajqueya inijuanti tiquintlalis para tlayacanani.