Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - 1 Timoteo

1 Timoteo 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Go ra tinata i dovot muka: Ona ta tikai i mainge ra kiki kai ra ngala na patuana, i mamainge ra bo na papalum.
2Ma koko ta magit na vartakun na tur ta ra ngala na patuana, ma na tikai ka kana taulai, ma na ki vinvini, ma na minana, ma na takodo kana mangamangana, a tena ongonge vaira, ma na tale ra vartovo;
3koko na longlong ta ra nimomo, ma koko na varvarkita; ma na madu ra maukuana, ma koko na varngangar, ma koko na mari mani;
4ma na kure mal ra kubana iat ma ra bo na mangamangana upi ra umana natuna diat a toratorom;
5(ma ona pa i tale tikai upi na kure mal ra kubana, na balaure davatane ra ekelesia kai God?)
6koko ta tikai i kabur lotu ka, kan na vavagia pa mule ma na bura ta ra varkurai na kankan kai Satan.
7Go bula i manga topa ia ba na boina ra varvai ure pire ra tarai vakuku; kan da tata kaina ure, ma na bura ta ra kun kai Satan.
8Damana bula i topa diat ra umana tena maramaravut ba diat a ruru, ma koko diat a umana lup mome vain, ma koko diat a ngarao upi ra kaina tabarikik;
9ma diat a vatur ra magit na pidik i ra nurnur ma ra gomgom na varkurai na bala.
10Ma da valar ot value pa diat; ma namur diat a pait ra papalum na tena maramaravut, ona pa ta magit na vartakun pire diat.
11A vaden damana bula, diat a ruru, ma koko diat a varurai; diat a minana ma diat a dovot ta ra lavur magit par.
12Ma ra umana tena maramaravut na tikatikai ka kadia taulai, ma diat a kure mal ra umana natu i diat ma ra kuba i diat.
13Diat dia tar pait mal ra papalum na tena maramaravut, dia vatur vake ra bo na kiki tana, ma dia manga rurung ta ra nurnur tai Kristo Iesu.
14Iau nuk ia ba i maravai ba ina vana piram; ma go ra lavur magit iau tumu ia piram,
15Upi ona ina vavuan, una nunure ra mangamangana ba na topa u upi una pait ia ta ra pal kai God, nina ra ekelesia kai God i laun, ra pagapaga i ra dovotina ma ra vunapaina.
16Ma go ra magit pa da varpuai tana, a magit na pidik ta ra lotu i ngala vurakit: Nina i ga vana rikai ma ra palapaka i ra tarai, a Tulungen i ga kure ba i takodo, a umana angelo dia ga gire, di ga varvai tana pire ra umana Tematana, di ga nurnur tana ta ra rakarakan a gunagunan, ma di ga kap ia urama ma ra minamar.