Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 PETERO

1 PETERO 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai dainai, laloa badu ibounai, bona koikoi idauidau ibounai, dika ibounai, mama ibounai, bona taunimanima hereva dika henia kara ibounai do umui atoa siri.
2Beibi matamata ese rata ia ura dikadika bamona, umui ese lauma ena rata goevagoeva do umui ura henia. Badina be unai rata umui inua neganai, emui lauma do idia tubu daekau, bona Dirava ena hamauria do umui davaria.
3Buka Helaga ia hereva bamona, ia gwau, “Umui sibona ese Lohiabada ena bogahisihisi ena mamina umui abia vadaeni.”
4Lohiabada dekenai do umui mai. Ia be Nadi mai mauri danu, taunimanima idia ura lasi, to Dirava ena vairanai ia be mai davana bada herea.
5Umui danu be mauri nadidia bamona, bona Dirava ia ura umui do ia gaukaralaia, vadaeni Lauma Helaga ena ruma do umui lao. Vadaeni Dirava ena hesiai gaukara do umui karaia, hahelagaia taudia edia gaukara do umui karaia. Umui ese boubou gaudia bona harihari gaudia helagadia, Dirava do ia abia dae gaudia, ia dekenai do umui henia, Iesu Keriso ena ladana dainai.
6Badina be Buka Helaga lalonai Dirava ena hereva ia torea, ia gwau: “Kamonai, ruma ena kona, ena Nadi namo herea, be lau abia hidi vadaeni, Siona dekenai lau atoa vadaeni. Ia dekenai do ia abidadama henia tauna, be do ia hemarai lasi.”
7Umui abidadama taudia dekenai, inai Nadi be namo bada herea. To abidadama henia lasi taudia dekenai, Buka Helaga ena hereva inai bamona ia torea vadaeni: “Ruma haginia taudia ese idia negea Nadina be, kona ena Nadi namo herea ia halaoa vadaeni.”
8Ma ia gwau: “Inai Nadi be taunimanima dekenai do ia bamepa, bona do idia hekwakwanai. Inai Nadi badana ese taunimanima do ia hamorudia.” Idia ese Dirava ena hereva idia kamonai henia lasi dainai, idia hekwakwanai, bona idia moru. Gunaguna Dirava ia hereva unai bamona do idia karaia.
9To Dirava ese umui ia abia hidi vadaeni, umui be iena bese, umui be King ena hahelagaia taudia, bese helagana, bona Dirava ena orea korikori taudia. Dirava ese umui ia abia hidi, iena hoa kara badadia do umui gwauraia hedinarai. Badina be ia ese dibura dekena amo umui ia boiria, vadaeni iena diari namo bada herea lalonai do umui noho.
10Gunaguna umui be bese lasi taudia, to harihari umui be Dirava ena bese. Gunaguna be ta ese umui ia bogahisihisi henia lasi, to harihari Dirava ena bogahisihisi umui davaria vadaeni.
11Lauegu lalokau taudia e, umui be inai tanobada dekenai umui noho, idau taudia bona hanua lasi taudia bamona. Unai dainai, umui lau noia, tauanina ena ura dikadia do umui karaia lasi. Inai ura dikadia ese emui lauma idia tuari henia noho.
12To Dirava idia diba lasi taudia edia vairanai, kara namodia do umui karaia. Momokani, hari idia ese umui idia gwauraia kerere noho. To bema emui kara namodia idia itaia neganai, idia ese Dirava do idia hanamoa, Keriso do ia giroa mai dinana dekenai.
13Taunimanima edia taravatu ibounai do umui badinaia, Lohiabada dainai. King do umui kamonai henia, badina ia be siahu bada herea tauna.
14Gavana taudia danu edia hereva do umui badinaia. Badina be king ese idia ia abia hidi, kara dika taudia do idia panisia, to kara namo taudia do idia hanamoa totona.
15Badina be Dirava ia ura be, emui kara namo dekena amo, kavakava taudia edia hereva kava do umui koua.
16Umui be ura kwalimu taudia, to inai ura kwalimu do umui gaukaralaia kerere lasi. Unai ura kwalimu lalonai umui noho neganai, hunia dekenai kara dika do umui karaia lasi, to Dirava ena hesiai taudia mai guia danu do umui noho.
17Taunimanima ibounai do umui matauraia. Keristani taudia ibounai do umui lalokau henia. Dirava do umui gari henia. King do umui matauraia.
18Hesiai taudia e, emui biaguna do umui kamonai henia, bona do umui matauraia. Biaguna namodia, bona mai edia gado namo taudia sibona lasi, to biaguna dagedagedia danu do umui matauraia.

19Badina bema kerere lasi tauna ta ese Dirava ia badinaia dainai hisihisi ia abia, Dirava ese unai tau do ia hanamoa.
20Bema umui kara dika, vadaeni umui idia dadabaia neganai umui haheauka, emui namo be dahaka? To bema umui kara namo, vadaeni hisihisi umui abia neganai, Dirava ena vairanai umui be namo.
21Dirava ese umui ia boiria, unai bamona do umui hisihisi totona. Badina be Keriso ese umui dainai hisihisi ia abia. Vadaeni iena kara toana umui dekenai ia hedinaraia, iena murinai do umui raka totona. Iena aena gabudia dekenai do umui raka.
22Ia ese kara dika ta ia karaia lasi. Bona iena uduna dekena amo hereva koikoi ta ia gwauraia lasi.
23Idia hereva dika henia, to ia hereva dika henia lou lasi. Hisihisi ia abia neganai, ia dagedage lasi. To mai abidadama danu, sibona ena mauri be Dirava ena imana dekenai ia henia. Badina Keriso ia diba Dirava be Kota Biaguna maoromaorona.
24Keriso ese sibona ena tauanina dekenai, iseda kara dika ia huaia, satauro ena latanai. Unai bamona ia karaia, kara dika dekenai do ita mase totona, bona kara maoromaoro dekenai do ita mauri totona. Keriso ena bero ese ita idia hamauria vadaeni.
25Badina be gunaguna umui be mamoe idia boio bamona, emui dala umui diba lasi. To harihari, emui lauma ia dogoatao Tauna, inai Mamoe Naria Tauna dekenai, umui giroa lou vadaeni.