Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 20:10-12 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 20:10-12 in Sveta Biblija

10 A Ven-Adad posla k njemu i poruèi: tako da mi uèine bogovi i tako da dodadu! neæe biti dosta praha od Samarije da svemu narodu koji ide za mnom dopadne po jedna grst.
11 A car Izrailjev odgovori i reèe: kažite: neka se ne hvali onaj koji se opasuje kao onaj koji se raspasuje.
12 A kad on to èu pijuæi s carevima pod šatorima, reèe slugama svojim: dižite se. I digoše se na grad.
1. Kraljevima 20 in Sveta Biblija