พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

Illustration for พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
English Title: Thai KJV Bible
Publisher: Digital Bible Society
Creator: Philip Pope

The Holy Bible in Thai, translated from the English King James Version. Completed 2003.

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK

Would you like to help?


Books in พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

​หน​ังสือปฐมกาล
​หน​ังสืออพยพ
​หน​ังสือเลวี​นิติ​
กันดารวิถี
​หน​ังสือพระราชบัญญั​ติ​
โยชูวา
​ผู้​​วินิจฉัย​
นางรูธ
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 ​พงศ์​​กษัตริย์​
2 ​พงศ์​​กษัตริย์​
1 ​พงศาวดาร​
2 ​พงศาวดาร​
เอสรา
เนหะมีย์
เอสเธอร์
โยบ
เพลงสดุ​ดี​
​สุภาษิต​
​หน​ังสือปัญญาจารย์
เพลงซาโลมอน
​หน​ังสื​ออ​ิสยาห์
เยเรมีย์
เพลงคร่ำครวญ
เอเสเคี​ยล​
ดาเนี​ยล​
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีห์
โยนาห์
​มี​คาห์
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟันยาห์
ฮั​กก​ัย
เศคาริ​ยา​
มาลาคี
มัทธิว
มาระโก
ลู​กา​
ยอห์น
​หน​ังสื​อก​ิจการ
​หน​ังสือโรม
1 โครินธ์
2 โครินธ์
กาลาเทีย
เอเฟซัส
​ฟี​ลิปปี
โคโลสี
1 เธสะโลนิ​กา​
2 เธสะโลนิ​กา​
1 ทิโมธี
2 ทิโมธี
ทิตัส
​ฟี​เลโมน
​ฮี​บรู
ยากอบ
1 เปโตร
2 เปโตร
1 ยอห์น
2 ยอห์น
3 ยอห์น
​ยู​ดาส
​หน​ังสือวิวรณ์

Copyright notice for Thai KJV Bible

Copyright © 2003 Philip Pope This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license at http://creativecommons.org/license....