മലയാളം ബൈബിള്‍

Illustration for മലയാളം ബൈബിള്‍
English Title: Malayalam Indian Revised Version Bible
Publisher: http://freebiblesindia.in/
Language: Malayalam

The Indian Revised Version Holy Bible in the Malayalam language of India (BCS 2017). Completed 2017.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in മലയാളം ബൈബിള്‍

ഉല്പത്തി
പുറപ്പാട്
ലേവ്യപുസ്തകം
സംഖ്യാപുസ്തകം
ആവർത്തനപുസ്തകം
യോശുവ
ന്യായാധിപന്മാർ
രൂത്ത്
1. ശമൂവേൽ
2. ശമൂവേൽ
1. രാജാക്കന്മാർ
2. രാജാക്കന്മാർ
1. ദിനവൃത്താന്തം
2. ദിനവൃത്താന്തം
എസ്രാ
നെഹെമ്യാവു
എസ്ഥേർ
ഇയ്യോബ്
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
സദൃശവാക്യങ്ങൾ
സഭാപ്രസംഗി
ഉത്തമഗീതം
യെശയ്യാവ്
യിരെമ്യാവു
വിലാപങ്ങൾ
യെഹെസ്കേൽ
ദാനീയേൽ
ഹോശേയ
യോവേൽ
ആമോസ്
ഓബദ്യാവു
യോനാ
മീഖാ
നഹൂം
ഹബക്കൂൿ
സെഫന്യാവു
ഹഗ്ഗായി
സെഖര്യാവ്
മലാഖി
മത്തായി
മർക്കൊസ്
ലൂക്കോസ്
യോഹന്നാൻ
അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികൾ
റോമർ
1. കൊരിന്ത്യർ
൨. കൊരിന്ത്യർ
ഗലാത്യർ
എഫെസ്യർ
ഫിലിപ്യർ
കൊലൊസ്സ്യർ
1. തെസ്സലോനിക്യർ
2. തെസ്സലോനിക്യർ
1. തിമൊഥെയൊസ്
2. തിമൊഥെയൊസ്
തീത്തൊസ്
ഫിലേമോൻ
എബ്രായർ
യാക്കോബ്
1. പത്രൊസ്
൨. പത്രൊസ്
1. യോഹന്നാൻ
൨. യോഹന്നാൻ
൩. യോഹന്നാൻ
യൂദാ
വെളിപാട്

Copyright notice for Malayalam Indian Revised Version Bible

Copyright © 2017 Bridge Communication Systems

Status of the project:

This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Share-Alike license at http://creativecommons.org/license...