ഓബദ്യാവു - മലയാളം ബൈബിള്‍

Illustration of ഓബദ്യാവു in മലയാളം ബൈബിള്‍

About ഓബദ്യാവു

There is no description for ഓബദ്യാവു yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ഓബദ്യാവു

1