Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - मर्कूस

मर्कूस 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु आइक्‍ची हांबु गेरासीनी आन रागी जाक्‍दीम्‍मा बाक्‍त।
2मिनु डोंगा रे तोंइ‍सीशा, येसुमी बेक्‍शो मुर थिम्‍‍तीके रे पिशो ग्रांग्रा दिचा ङा वोलमी ब्रीशो मुर का कली ग्रुमा बाक्‍त।
3मेको मुर बेक्‍शो मुर थिम्‍‍तीकेमी बाक्‍बाक्‍माक्‍त। सुइमी मेको कली खिंमी वोइक्‍ने मचाप्‍मे बाक्‍त।
4आ गुइ खोइली फ्रेंशा, साङलोमी पाइश्‍शा वोदमेनु यो, साङलो प्रोइश्‍शा प्रोक्‍बाक्‍माक्‍त। सुइमी मेको कली ग्राशा तेक्‍ने मचाप्‍बाक्‍मा बाक्‍त।
5नाक्‍दो नाक्‍ती बेक्‍शो मुर थिम्‍‍तीके नु डांडामी हिरशा, वाइ ब्रेश्‍शा, फुल्‍लुमी थोक्‍सीशा, तेस्‍सीशा, गार सेल्‍सी बाक्‍माक्‍त।
6मेको मुरुमी येसु कली ङोन रे तशा, दोरशा पिशा, सेउ पवा बाक्‍त।
7मिनु ठेयब सेंदामी ग्रीशा “परमप्रभु यावे, नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब आ तौ, गो निक्‍शी मार पमुसा ङा? परमप्रभु आ नें थिशा, श्‍येत मगेयीनी दे पुंइनन्‍नी” देंमाक्‍त। मर्कूस १:२४
8मारदे हना येसुमी वोल कली “ए ग्रांग्रा दिचा ङा वोल, एको मुर रे ग्रूङो” दे माइश्‍शो बाक्‍माक्‍त।
9मिनु “श्‍येत मगेयीनी, दे पुंइनन्‍नी” देंमेनु, येसुमी “इ नें मार में?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी “आं नें फौज बाक्‍ब, मारदे हना गो शुश बाक्‍नीकी” देंमाक्‍त।
10मिनु “आंइ कली एको रागी रे मखेरचा नकी” दे पुना बाक्‍त।
11मेको डांडामी शुश पोव़ जोन जोन बाक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
12मोपतीके वोलपुकीमी “मेको पोव़ गे लशा, आन रांमी ओव़चा गेकी” दे पुन्‍मे बाक्‍त।
13मिनु येसुमी लशा, ओव़चा गेमी बाक्‍त। मिनु ग्रांग्रा दिचा ङा वोलपुकी मुर रे ग्रूशा लशा, पोव़ आन रांमी ओव़मा बाक्‍त। मिनु मेको हजार निक्‍शी पोव़पुकी रोंगु रे यिना यिन, समुन्‍द्रमी ग्रुम्‍शा बेक्‍मा बाक्‍त।
14पोव़ योव़बपुकीमी मो दुम्‍शो तशा, प्रोक्‍शा, सहर नु मेको रागीमी लोव़ ब्रपदमे बाक्‍त। मिनु मुरपुकीमी “मार दुम्‍मे? दो दुम्‍मे?” दे तुइक्‍थ जाक्‍मा बाक्‍त।
15मिनु येसु आ नेक्‍था जाक्‍शा, ङोंइती वोलमी ब्रीशो मुर वा फेक्‍शा, साशा, येसु नु निश्‍शो तामे बाक्‍त। मेको कली साशो तशा, हिंमा बाक्‍त।
16मिनु आन मिक्‍चीमी तशो तुइक्‍बपुकीमी नक जाक्‍शो मुर आन कली मार मार दुम्‍मे, मेको नेल्‍ल शोव़ङमे बाक्‍त।
17मिनु मुरपुकीमी येसु कली “आंइ रागी रे ग्रूशा लने” देंमा बाक्‍त।
18मिनु येसु डोंगामी ङोंइ‍सेनु, ङोंइती वोलम ब्रीशो मुरुमी “गे नु बाक्‍चा गेयीनी” दे पुना बाक्‍त।

19मिनु येसुमी चहिं बाक्‍चा मगेथु “इ खिं लेश्‍शा लशा, इ मुर आन कली प्रभुमी इ कली दोदेंशो रिम्‍शो पवा, गिश शिशी कोंइदा तुइक्‍पतो” दे आ खिं सोइक्‍ता बाक्‍त।
20मिनु लशा, आ खिंमी ला ममाइ, डेकापोलीस रागी नेल्‍ल हिरशा, येसुमी दोदेंशो रिम्‍शो पवा शुश मुर आन कली तुइक्‍पदा बाक्‍त। मिनु नेंबपुकीमी “गिश रिम्‍शो दुम्‍माक्‍त” दे छक लाक्‍मा बाक्‍त। मर्कूस ७:३१
21मिनु येसु डोंगा ङोइश्‍शा, समुन्‍द्र शोक्‍शा, आइक्‍ची हांबु जाक्‍दीश्‍शा, समुन्‍द्र आ नेक्‍था बाक्‍माक्‍त। मिनु शुश मुर देल्‍मा बाक्‍त।
22मिनु याइरस नें पाइश्‍शो ग्रुम्‍तीक खिं ङा ठेयब मुर का जाक्‍शा, येसु कली तशा, आ ङोंइती बाप्‍शा, आ पोक्‍च थेक्‍शा
23“आं तमी बेक्‍चा चिक्‍ताक्‍व। आं खिं लशा, इन गुइ आं आल आ तार वोतीने। मिनु आ रोइ साशा ब्रोंइब” दे पुना बाक्‍त।
24मिनु येसु मेको नु लमाक्‍त। मिनु शुश मुर मेको आ नोले खोइश्‍शा, हुल पा क्राक्‍शा लमा बाक्‍त।
25मेको शुश मुर आन दातेमी १२ बर्स ङोंइती रे हुश याप्‍शो रोइ पाइब मीश मुर का यो बाक्‍माक्‍त।
26शुश डाक्‍टर आन कली कोंइशा यो, आ रोइ मसाशो बाक्‍माक्‍त। डाक्‍टर आन गुइ रे पा शुश श्‍येत जशो बाक्‍माक्‍त। आ रोइ चहिं मसाथु, ङोंइती क्‍येङा सारो दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। आ बाक्‍शो मारेइ मारेइ यो नुप्‍शो बाक्‍‍माक्‍त।
27मेको मीश मुरुमी “मेको येसु माइश्‍शो मुरुमी रोइ पशो आन कली सापाइक्‍ने चाप्‍ब” देंशो लोव़ नेंशो बाक्‍माक्‍त। मिनु शुश मुर आन दातेमी ओव़शा, नोले रे पा येसु आ फेक्‍शो वा थिवा बाक्‍त।
28मारदे हना “आ फेक्‍शो वा थिचा ला ताता हना यो, सानुङ” दे मिम्‍शो बाक्‍माक्‍त।
29मिनु थिवानु, आ हुश याप्‍चा देक्‍माक्‍त। मिनु साङा बाक्‍त दे तुइक्‍ता बाक्‍त।
30येसुमी आइक्‍के सापाइक्‍तीक सक्ति ग्रूशो तुइश्‍शा, फिर लेश्‍शा कोव़शा “सुम आं फेक्‍शो वा थिवा?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त। लूका ६:१९
31मिनु शेंसीबपुकीमी “मिश ङा मुरुमी इन कली नेप्‍नीम। मिनु गे ‘सुम थियी’ देंनीनी?” देंमा बाक्‍त।
32येसुमी चहिं एर ओंथ नेल्‍ल मिक्‍च हिरशा, सुम थियी दे तुइक्‍चा मला बाक्‍त।
33मिनु मीश मुरुमी हिंशा ख्रिंख्रि पा पिशा, येसु आ ङोंइती बाप्‍शा, पोक्‍च थेक्‍शा, लोव़ नेल्‍ल शोव़ङा बाक्‍त।
34मिनु येसुमी “आं तमी, गे थमा सुइक्‍तीवी, मिनु इ रोइ साते। इ थुं नाइश्‍शा बाक्‍को। मुल सास ङा सास बाक्‍को” देंशा ङा मिन सोइक्‍ता बाक्‍त।
35मोपा येसुमी मीश मुर नु लोव़ पवानु, याइरस आ खिं रे जाक्‍शो मुरपुकीमी याइरस कली “इ तमी बेक्‍त। शेंब कली मारदे श्‍येत गेचा” दे मदमे बाक्‍त।
36येसुमी मेको आन देंशो मनेंखु पा, याइरस कली “महिनो। थमा सुइक्‍ना सुइक्‍न बाक्‍को” देंमाक्‍त।

37मिनु आ नोले खोइक्‍ब आन कली लचा मगेथु, पत्रुस, याकूब नु आ लोक्‍ब यूहन्‍ना आन कली ला काथा लदा बाक्‍त। मत्ती १७:१
38मिनु जाक्‍दीश्‍शा, रोंका पा ङाक्‍ब मुर शुश तवा बाक्‍त।
39मिनु खिं ओव़शा, ङाक्‍ब आन कली “मारदे रोंका पा ङाक्‍नीनी? मेको आल बेक्‍शो ममाइ, इप्‍शा बाक्‍शो बाक्‍ब” देंमाक्‍त। यूहन्‍ना ११:११
40मिनु मेकोपुकीमी आ देंशो थमा मसुदमे बाक्‍त। “हत्‍तै, दोदेंशो लोव़ पवा” देंमानु, येसुमी मेको आन कली ग्रुंइदीमी बाक्‍त। मिनु आल आ आंम आफ नु आ शेंसीब आन कली आल आ बाक्‍तीके ओंइदा बाक्‍त।
41मिनु आल आ गुइ ग्‍याइश्‍शा “तालीता कूमी” देंमाक्‍त। मेको लोव़ आ अर्थ “ए आल, बोक्‍को” देंशो रुम्‍सीब। लूका ७:१४; प्रेरित ९:४०
42मिनु आल छुल बोक्‍शा, एर ओंथ हिरसे बाक्‍त। मेको आल १२ बर्स ङा बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकेर बाक्‍बपुकी मोदेंशो दुम्‍शो तशा, थाम्‍पा छक लाक्‍मा बाक्‍त।
43मिनु येसुमी “सुइ आन कली मशेंचा। आल कली जचा गेसे” दे आम आफ आस कली देंमाक्‍त।