Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Łukasza

Łukasza 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny;
2Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
3I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów.
4Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
5Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie.
6I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże.
7Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem?
8Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi.
9A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
10I pytali go ludzie: Cóż więc mamy czynić?
11A on im odpowiedział: Kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo.
12Przyszli też celnicy, aby się ochrzcić, i pytali go: Nauczycielu, cóż mamy czynić?
13A on im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono.
14Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? I odpowiedział im: Wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie.
15A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swych sercach o Janie, czy może on nie jest Chrystusem;
16Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.
17Ma on swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nieugaszonym.
18A tak głosząc, dawał ludziom jeszcze wiele innych napomnień.

19Lecz tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, i z powodu wszystkich złych czynów, których się dopuścił;
20Dodał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia.
21I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo;
22I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.
23A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego;
24Syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa;
25Syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Esliego, syna Naggaja;
26Syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Józefa, syna Judy;
27Syna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego;
28Syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era;
29Syna Jozego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego;
30Syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonana, syna Eliakima;
31Syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida;
32Syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona;
33Syna Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy;
34Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora;
35Syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Hebera, syna Sali;
36Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha;

37Syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainana;
38Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga.