Yowan - Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

Illustration of Yowan in Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

About Ngago Wazono Yowangu Yisuyegi Langai Lende Mizara

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Yowan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21