Yawe Aposolowiligu Mizayeng - Apoloso - Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

Illustration of Yawe Aposolowiligu Mizayeng - Apoloso in Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

About Yombu Yisugu Ngago Wazonora Oroweiweki Wezayelawili Aposolowili Mei Puwiligu Yawe Mizayeng

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Yawe Aposolowiligu Mizayeng - Apoloso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28