Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 4

Weiwa Kan 4:8-22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Piter me direkilahr Ngehn Sarawi ahpw sapengkin irail, “Maing ko, sounkaweid en aramas akan, oh me mah kan:
9ma peidek pwukan wiawihongkitehr rahnwet duwen wiewia mwahu me wiawihong ohl mwoatoro, oh duwen eh kehlaildahro,
10eri, kumwail koaros oh pil mehn Israel kan koaros en ese me ohl menet me kesikesihnen mwohmwail met mwahulahr mehlel sang ni manaman en mwaren Sises Krais mehn Nasaret, iei ih me kumwail kalohpwuwalahr, oh Koht ketin kaiasadahr sang mehla.
11Iei ih Sises menet me Pwuhk Sarawi mahsaniheki, ‘Takai me kumwail sounkou ihmw kan kesepwekelahr uhd wiahla takain pwukakeimw.’
12Sangete reh me komourpen aramas kak dierekdahsang, pwe ihte mwar wet me Koht ketikihong aramas akan, pwe en wia Sounkomourpatail nin sampah.”
13Tohn Mwoalen Kopwung Lapalapo ahpw inenen pwuriamweikihla duwen en Piter oh Sohn ara eimah, pwehki arail dehdehki me ira aramas riemen me sohte wad oh pil sohte iang sukuhl. Irail eri esehda me ira kin ieiang Sises mahso.
14Ahpw sohte mehkot me irail kak ndaiong ira, pwehki arail kilangehr ohl me kehlaildahro eh iang Piter oh Sohn kesikesihnen wasao.
15Re ahpw ndaiong ira en pedoisang nan perehn Mwoalen Kopwung Lapalapo, oh irail eri tapihada koasoakoasoipene nanpwungarail.
16Re ahpw peidekpene, nda, “Dahme kitail pahn wiahiong ohl riemenet? Aramas koaros me koukousoan nan Serusalem wehwehki me ira wiadahr manaman kapwuriamwei wet, oh kitail sohte kak kahmahmki.
17A pwe mehkotet en dehr lelohng aramas en wasa teikan, kitail panawihekin ira en dehr pwurehng koasoiaiong aramas akan duwen mwaren Sises.”
18Irail eri ekeriralong oh panawihekin ira en dehr pwurehng koasoia de padahkihong aramas akan duwen mwaren Sises.
19Eri, Piter oh Sohn ahpw sapengkin irail, “Eri, pein kumwail en kapwungada mehnia me pwung mwohn silangin Koht, ma se en peikiong kumwail, de se en peikiong Koht.
20Pwe se sohte kak tokedihsang koasoakoasoia dahme pein kiht kilangehr oh rongehr.”
21Tohn Mwoalen Kopwung Lapalapo eri kehkehlikiong ira ni kehlail oh kasaledekirahla. Irail pil sohte kak diarada soangen kahrepe ehu me re pahn kak kalokehkin ira, pwe aramas akan kin kapingahki Koht duwen me wiawihero.
22Pwe ohl me manamano wiawihong eh mahkier sounpar pahisek samwa.

Read Weiwa Kan 4Weiwa Kan 4
Compare Weiwa Kan 4:8-22Weiwa Kan 4:8-22