Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 2

Weiwa Kan 2:8-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Eri, ia duwen atail rongorong arail lokolokaiahki lokaiahn sapwatail kan?
9Kitail kohsang Pardia, Media, oh Elam, sang Mesopodamia, Sudia oh Kapedosia, sang Pondus oh Eisia,
10sang Prikia oh Pampilia, sang Isip oh sapwen Lipia kan me kereniong Sairihni, oh pil ekei kitail sang Rom,
11mehn Suhs oh mehn liki me wekiong lamalam en mehn Suhs; oh pil ekei kitail sang Krihd oh Arepia, ahpw kitail koaros rongorong pein atail lokaia kan arail koasoakoasoia soangen manaman kapwuriamwei kan me Koht ketin wiadahr!”

Read Weiwa Kan 2Weiwa Kan 2
Compare Weiwa Kan 2:8-11Weiwa Kan 2:8-11